Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Królewska (1 Krl 10)

Odwiedziny królowej Saby

1
Również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos [mądrości] Salomona, przybyła,
aby osobiście się o niej przekonać.
2
Przyjechała więc do Jerozolimy ze
świetnym orszakiem i wielbłądami, dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota
oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim
rozmowę o wszystkim, co ją nurtowało.
3
Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień
we wszystkich zagadnieniach przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia,
nieznanego królowi, którego by jej nie wyjaśnił.
4
Gdy królowa Saby ujrzała
całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował,
5
jak również zaopatrzenie
jego stołu w potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska
usługujących jemu, jego szaty, jego podczaszych, jego całopalenia, które
składał w świątyni Pańskiej, wówczas wpadła w zachwyt.
6
Dlatego przemówiła
do króla: “Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o twoich
dziełach i o twej mądrości.
7
Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki
sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi
nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski,
które usłyszałam.
8
Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni stale
znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość!
9
Niech
będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, za to, że ciebie upodobał sobie, aby cię
osadzić na tronie Izraela; z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela,
ustanowił ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości”.
10

Następnie dała królowi sto dwadzieścia talentów złota i bardzo dużo wonności
oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie przyniesiono więcej wonności od tych,
które królowa Saby dała królowi Salomonowi.
11
Flota Hirama, która
dostarczyła złoto z Ofiru, przywiozła również drewno sandałowe i wielką
ilość drogocennych kamieni.
12
Z drzewa sandałowego król zrobił chodnik do
świątyni Pańskiej i do pałacu królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków.
Tyle drzewa sandałowego nie sprowadzono i nie widziano aż do dnia
dzisiejszego.
13
Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko, w czym
okazała swe upodobanie i czego pragnęła, prócz tego, czym ją Salomon
obdarzył z królewską hojnością. Niebawem wyruszyła w drogę powrotną do
swego kraju wraz ze swymi sługami.

Dochody królewskie i bogactwo Salomona

14
Waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła sześćset
sześćdziesiąt sześć talentów złota,
15
oprócz tego, co pochodziło od
handlarzy i zysków od kupców jako też wszystkich królów arabskich oraz
namiestników krajowych.
16
Sporządził zatem król Salomon dwieście tarcz z
kutego złota. Na każdą tarczę wychodziło sześćset syklów złota.
17
Ponadto
trzysta puklerzy z kutego złota. Na każdy puklerz wychodziło po trzy miny
złota. Umieścił je król w “Domu Lasu Libanu”.
18
Następnie król sporządził
wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem.
19
Tron miał
sześć stopni i owalny szczyt z tyłu oraz poręcze po obu stronach siedzenia,
a przy poręczach stały dwa lwy.
20
Na sześciu stopniach stało tam po obu
stronach dwanaście lwów. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym z królestw.

21
Wszystkie też naczynia, z których pił król Salomon, były złote. Również
szczerozłote były wszelkie naczynia “Domu Lasu Libanu”. Nie było srebra: nie
ceniono go w czasach Salomona.
22
Albowiem dalekomorska flota królewska
razem z flotą Hirama przybywała co trzy lata przywożąc z Tarszisz złoto i
srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie.
23
Dzięki temu król Salomon
bogactwem i mądrością przewyższył wszystkich królów ziemi.
24
Wszyscy więc
udawali się do Salomona, aby posłuchać jego mądrości, jaką Bóg obdarzył jego
serce.
25
Każdy zaś z nich składał corocznie swoje dary: naczynia srebrne i
złote, szaty czy też zbroje lub wonności, konie albo muły.
26
Salomon
powiększył liczbę rydwanów oraz jezdnych tak, że miał tysiąc czterysta
rydwanów i dwanaście tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i
przy królu w Jerozolimie.
27
Srebra zaś król złożył w Jerozolimie tyle, ile
kamieni, a cedrów – ile sykomor na Szefeli.
28
Sprowadzono też Salomonowi
konie z Musri i z Kue. Kupcy królewscy brali je z Kue za ustaloną cenę.
29

Wywożono i sprowadzano z Musri rydwan za sześćset srebrników, a konia za
sto pięćdziesiąt. Tak samo za ich pośrednictwem sprowadzano je dla
wszystkich królów chetyckich i aramejskich.

Zostaw wpis