Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Królewska (1 Krl 4)

Ustanowienie administracji państwowej

1
Król Salomon był królem nad całym Izraelem.
2
A oto jego dostojnicy na
najwyższych urzędach: Azariasz, syn Sadoka, kapłan.
3
Elichoref i Achiasz,
synowie Sziszy, pisarze; Joszafat, syn Achiluda, pełnomocnik.
4
Benajasz,
syn Jojady, wódz wojska; Sadok oraz Abiatar, kapłani.
5
Azariasz, syn
Natana, przełożony nadzorców, i Zabud, syn kapłana Natana, zaufany króla.
6

Achiszar, zarządca pałacu, i Adoniram, syn Abdy, przełożony robotników
pracujących przymusowo.
7
Ponadto Salomon miał nad całym Izraelem dwunastu
nadzorców do zaopatrywania w żywność króla i jego dworu. Każdy z nich miał
dostarczać żywność przez miesiąc w roku.
8
A oto ich imiona: Ben-Chur na
górze Efraima.
9
Ben-Deker w Makas, Szaalbim, Bet-Szemesz, Elon,
Bet-Chanan.
10
Ben-Chesed w Arubot, do którego należało Soko i cała ziemia
Chefer.
11
Ben-Abinadab miał wszystkie wzgórza koło Dor, a za żonę miał
Tafat, córkę Salomona.
12
Baana, syn Achiluda – Tanak, Megiddo aż poza
Jokmeam i całe Bet-Szean za Jizreel aż do Abel-Mechola koło Sartany.
13

Be-Geber w Ramot w Gileadzie miał Osiedla Jaira, syna Manassesa. W Gileadzie
miał również obszar Argob w Baszanie, obejmujący sześćdziesiąt dużych
osiedli obmurowanych, o brązowych zaworach u bram.
14
Achinadab, syn Iddo -
Machanaim.
15
Achimaas – u Neftalego; on również wziął za żonę córkę
Salomona Basmat.
16
Baana, syn Chuszaja u Asera, łącznie ze wzgórzami.
17

Joszafat, syn Paruacha, u Issachara.
18
Szimei, syn Eli, u Beniamina.
19

Geber, syn Uriego, w kraju Gilead – ziemię Sichona, króla amoryckiego, i
Oga, króla Baszanu.

I był jeden nadzorcą w kraju…

20
Juda oraz Izrael byli liczni jak piasek nadmorski. Jedli, pili i
weselili się.

Zostaw wpis