Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Królewska (1 Krl 8)

Przyniesienie Arki do świątyni

1
Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników
pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu
Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta
Dawidowego, czyli z Syjonu.
2
Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy
Izraelici w miesiącu Etanim, na Święto [Namiotów] przypadające w siódmym
miesiącu.
3
Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli Arkę
4
i
przenieśli Arkę Pańską, Namiot Spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie
były w Namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici.
5
A król Salomon i cała
społeczność Izraela, zgromadzona przy nim, przed Arką składali wraz z nim na
ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej
ich liczby.
6
Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej
miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła
cherubów,
7
gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki,
że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu.
8
Drążki te były tak długie, że
ich końce, [poprzednio] widoczne były z Miejsca Świętego przed sanktuarium:
z zewnątrz jednak [teraz] nie były widoczne. Pozostają one tam do dnia
dzisiejszego.
9
W Arce nie było nic, oprócz dwóch kamiennych tablic, które
Mojżesz tam złożył pod Horebem, <tablic Przymierza>, gdy Pan zawarł
przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej.
10
A kiedy
kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pański.
11
Kapłani nie
mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska
napełniła dom Pański.
12
Wtedy przemówił Salomon:

“Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze.
13
Już
zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki”.

Akt poświęcenia świątyni

14
Potem król się odwrócił i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela.
Całe zaś zgromadzenie Izraela stało.
15
Potem rzekł: “Błogosławiony Pan, Bóg
Izraela, który to, co zapowiedział swymi ustami memu ojcu Dawidowi, to też
ręką wypełnił, mówiąc:
16
“Od tego dnia, w którym wyprowadziłem mój lud,
Izraela z Egiptu, nie wybrałem ze wszystkich pokoleń izraelskich miasta do
wybudowania świątyni, by Imię moje w niej przebywało. Ale wybrałem sobie
<Jerozolimę, aby tam było moje Imię i obrałem> Dawida aby był nad moim
ludem, Izraelem”.
17
Dawid zaś, mój ojciec, powziął zamiar zbudowania domu
dla Imienia Pana, Boga Izraela.
18
Wówczas Pan rzekł memu ojcu, Dawidowi:
“Dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar zbudowania domu dla mego Imienia, bo
wypłynęło to z twego serca.
19
Jednak nie ty będziesz budować tę świątynię,
ale twój rodzony syn. On zbuduje dom dla mego Imienia”.
20
Wypełnił Pan
właśnie to, co obiecał, bo nastałem po moim ojcu, Dawidzie, i zasiadłem na
tronie izraelskim, jak zapowiedział Pan, oraz zbudowałem dom dla Imienia
Pana, Boga Izraela.
21
A w nim urządziłem miejsce dla Arki, w której jest
Przymierze Pana, zawarte z naszymi przodkami, gdy ich wyprowadził z ziemi
egipskiej”.

Modlitwa Salomona o łaski dla ludu

22
Następnie Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego
zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł:
23
“O Panie,
Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole
na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy
czczą Cię z całego swego serca,
24
bo dotrzymałeś słowa Twemu słudze,
Dawidowi, memu ojcu, w tym, coś mu przyrzekł i powiedział swymi ustami, a co
dziś wypełniłeś ręką.
25
Więc i teraz, o Panie, Boże Izraela, dotrzymaj
słowa Twemu słudze, memu ojcu, Dawidowi, jak mu przyrzekłeś, mówiąc: “Nie
będzie ci odjęty wobec Mnie potomek na tronie Izraela, jeśli tylko twoi
synowie strzec będą swej drogi postępując wobec Mnie tak, jak ty wobec Mnie
postępowałeś”.
26
Więc i teraz niech się sprawdzi, proszę Cię,
<Panie>,
Boże Izraela, Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze, ojcu memu Dawidowi.
27

Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa
najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem.
28

Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i
wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się
ubłagać Cię o to,
29
aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę
świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: “Tam będzie moje Imię” -
tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu.
30

Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić
się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania – w
niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz!
31
Kiedy kto zgrzeszy
przeciw swemu bliźniemu, a później wezwie go do przysięgi, a on przyjdzie do
przysięgi wobec Twego ołtarza w tej świątyni,
32
wtedy Ty wysłuchaj w
niebiosach i racz działać – rozsądź między Twoimi sługami, złego skazując na
karę, aby na jego głowę spadła odpowiedzialność za jego postępowanie, a
sprawiedliwego uznając niewinnym za jego uczciwość.
33
Kiedy Twój lud spotka
klęska od nieprzyjaciela za to, że zgrzeszył przeciw Tobie, a oni się
nawrócą do Ciebie i będą wzywać Twego imienia, modlić się do Ciebie i błagać
w tej świątyni,
34
wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech Twego
ludu, Izraela, i przyprowadź ich z powrotem do kraju, który dałeś ich
przodkom.
35
Kiedy niebo zostanie zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego
że zgrzeszyli przeciw Tobie, ale potem będą się modlić na tym miejscu i
sławić Twe Imię oraz odwrócą się od swoich grzechów, bo ich upokorzyłeś,
36

wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech Twoich sług i Twego ludu,
Izraela. Ty wskażesz im dobrą drogę, którą iść mają, i ześlesz deszcz na
Twoją ziemię, którą dałeś Twemu ludowi jako dziedzictwo.
37
Gdy w kraju
będzie głód lub zaraza, gdy będzie spiekota, śnieć, szarańcza lub chasil,
gdy wróg jego natrze na jedną z jego bram, albo wszelka klęska lub
jakakolwiek choroba -
38
wszelką modlitwę, każde błaganie poszczególnego
człowieka czy też całego Twego ludu, Izraela, skoro przejęty klęską,
wyciągnie ręce do tej świątyni,
39
Ty usłysz w niebie, miejscu Twego
przebywania. Racz się zmiłować i działać: Oddaj każdemu według jego
postępowania, bo Ty znasz jego serce, bo jedynie Ty znasz serce każdego
człowieka.
40
Niech zachowają bojaźń wobec Ciebie po wszystkie dni swego
życia na powierzchni ziemi, którą dałeś naszym przodkom.
41
Również i
cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z
dalekiego kraju przez wzgląd na Twe Imię -
42
bo będzie słychać o Twoim
wielkim Imieniu i o Twej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu – gdy przyjdzie
i będzie się modlić w tej świątyni,
43
Ty w niebie, miejscu Twego
przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do
Ciebie wołać. Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe Imię dla nabrania
bojaźni przed Tobą za przykładem Twego ludu, Izraela. Niech też wiedzą, że
Twoje Imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem.
44
Kiedy Twój
lud wyruszy do walki z nieprzyjacielem swoim w drogę, którą go poślesz, i
będzie się modlić do Ciebie, [zwracając się] ku wybranemu przez Ciebie
miastu i domowi, który zbudowałem dla Twego Imienia,
45
wówczas wysłuchaj w
niebie ich modlitwę oraz błaganie i wymierz im sprawiedliwość.
46
Jeśliby
grzeszyli przeciw Tobie – bo nie ma człowieka, który by nie grzeszył – a Ty
za to będziesz na nich zagniewany i dlatego oddasz ich w moc wroga, wskutek
czego zaborcy uprowadzą ich do ziemi nieprzyjaciół dalekiej czy bliskiej,
47

oni zaś w kraju, do którego zostali uprowadzeni, będą żałować, nawrócą się w
kraju zaborców i będą Cię błagać o litość, wołając: “Zgrzeszyliśmy,
zbłądziliśmy, bezbożnie postąpiliśmy”:
48
jeśli więc nawrócą się do Ciebie z
całego swego serca, z całej swej duszy w kraju ich nieprzyjaciół, którzy ich
uprowadzili, i będą się modlić do Ciebie, [zwracając się] ku krajowi, który
dałeś ich przodkom i miastu, któreś wybrał, i domowi, który zbudowałem dla
Twego Imienia,
49
to wtedy racz wysłuchać w niebie, miejscu Twego
przebywania, ich modlitwę oraz błagania i wymierz im sprawiedliwość.
50

Przebacz łaskawie ludowi Twojemu to, czym zgrzeszył przeciw Tobie, oraz
wszystkie jego występki, przez które odstąpił od Ciebie, i skłoń ich
zaborców do miłosierdzia, aby zmiłowali się nad nimi.
51
Wszak Twoim ludem i
Twoim dziedzictwem są ci, których wyprowadziłeś z Egiptu, spośród tego pieca
do topienia żelaza.
52
Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twego
sługi i błaganie Twego ludu, Izraela, ku wysłuchaniu ich, ilekroć będą wołać
do Ciebie.
53
Wszak Ty wybrałeś sobie ich ze wszystkich ludów świata na
dziedzictwo, jak powiedziałeś, o Panie Boże, przez Twego sługę, Mojżesza,
kiedy wyprowadziłeś naszych przodków z Egiptu”.

Wezwanie Izraela do wierności dla Pana

54
Potem, kiedy Salomon skończył zanosić do Pana te wszystkie modły i
błagania, podniósł się sprzed ołtarza Pańskiego, z miejsca, gdzie klęczał, i
ręce wyciągał do nieba,
55
i stanąwszy, błogosławił całe zgromadzenie
izraelskie, wołając donośnym głosem:
56
“Niech będzie błogosławiony Pan,
który dał pokój swemu ludowi, Izraelowi, według tego wszystkiego, co
zapowiedział; za to, że nie uchybił ani jednemu wypowiedzianemu słowu z
wszelkiej obietnicy pomyślności, danej przez swego sługę Mojżesza.
57
Niech
będzie z nami Pan, nasz Bóg, jak był z naszymi przodkami! Niech nas nie
opuszcza i nie odrzuca nas,
58
ale nakłoni do siebie nasze serca, abyśmy
chodzili Jego drogami, strzegąc Jego poleceń, praw i nakazów, do których
zobowiązał naszych przodków.
59
Niech te moje słowa, w których błagałem Pana
o zmiłowanie, docierają do Pana, Boga naszego, czy to w dzień, czy to w
nocy, aby wymierzał sprawiedliwość swemu słudze i swemu ludowi, Izraelowi,
według potrzeby każdego dnia.
60
Niech wszystkie ludy świata dowiedzą się,
że jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma.
61
Niech więc serce wasze
będzie szczere wobec Pana, Boga naszego, abyście postępowali według Jego
praw i przestrzegali Jego nakazów, jak jest w dniu dzisiejszym”.

Uroczystość poświęcenia i pierwsze nabożeństwo w świątyni

62
Następnie król, a z nim cały Izrael składali ofiary przed Panem.
63

Wtedy Salomon złożył ofiarę biesiadną, w której ofiarował ku czci Pana
dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. Tym samym
król i wszyscy Izraelici poświęcili dom Panu.
64
Tegoż dnia król poświęcił
środkową część dziedzińca przed domem Pańskim, bo dokonał tam ofiary
całopalnej, ofiary z pokarmów i tłuszczu ofiar biesiadnych, gdyż brązowy
ołtarz, który był przed Panem, okazał się za mały, by pomieścić ofiary
całopalne oraz ofiary z pokarmów i tłuszczu ofiar biesiadnych.
65
Wtedy
Salomon, a z nim wielkie zgromadzenie całego Izraela od Wejścia do Chamat aż
do Potoku Egipskiego, obchodził uroczyste święto przed Panem, Bogiem
naszym, przez siedem <i siedem dni, to jest czternaście dni>.
66
Dnia zaś
ósmego odprawił lud, który błogosławiąc królowi, rozszedł się do swoich
namiotów radośnie i z wdzięcznym sercem za te wszystkie dobrodziejstwa,
które Pan wyświadczył swemu słudze, Dawidowi, oraz swemu ludowi, Izraelowi.

Zostaw wpis