Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 2)

Potomkowie Jakuba. Pokolenie Judy

1
Oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon,
2
Dan,
Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser.
3
Synowie Judy: Er, Onan i Szela. ci
trzej urodzili się mu z Bat-Szuy, Kananejki. Lecz Er, pierworodny Judy,
okazał się złym w oczach Pana i spotkała go śmierć.
4
Także synowa jego,
Tamar, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu.
5

Synowie Peresa: Chesron i Chamul.
6
Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman,
Kalkol i Dara, wszystkich ich pięciu.
7
Synowie Karmiego: Akar, który
zatrwożył Izraela z powodu kradzieży rzeczy obłożonych klątwą.
8
Syn Etana:
Azariasz.
9
Synowie Chesrona, którzy mu się urodzili: Jerachmeel, Ram i
Kelubaj.
10
Ram był ojcem Amminadaba. Amminadab zaś – Nachszona, naczelnika
potomków Judy.
11
Nachszon był ojcem Szalmy, a Szalma – Booza.
12
Booz był
ojcem Obeda, a Obed – Jessego.
13
Jesse był ojcem: pierworodnego Eliaba,
drugiego Abinadaba, trzeciego Szimei,
14
czwartego Netaneela, piątego
Raddaja,
15
szóstego Osema, siódmego Dawida.
16
A siostrami ich były: Seruja
i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel, trzej;
17
Abigail zaś
urodziła Amasę; ojcem Amasy był Jeter, Izmaelita.
18
Kaleb, syn Chesrona,
wziął za żonę Azubę, z której miał Jeriota. Oto [jeszcze] jej synowie:
Jeszer, Szobab i Ardon.
19
A gdy umarła Azuba, Kaleb wziął sobie za żonę
Efratę, która mu urodziła Chura.
20
Chur zaś był ojcem Uriego, a Uri -
Besaleela.
21
Potem zbliżył się Chesron do córki Makira, ojca Gileada, wziął
ją za żonę, gdy miał sześćdziesiąt lat, a urodziła mu Seguba.
22
Segub był
ojcem Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead.
23
Zabrał
też Aramowi i krajowi Geszur Osiedla Jaira i Kenat z przynależnymi
sześćdziesięcioma miejscowościami; wszystkie one należały do synów Makira,
ojca Gileada.
24
Po śmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, żona Chesrona, Abijja,
urodziła mu Aszchura, ojca Tekoa.
25
Synami Jerachmeela, pierworodnego
Chesrona, byli: Ram – pierworodny, Buna, Oren, Osem i Achiasz.
26
Miał też
Jerachmeel inną żonę, imieniem Atara; ta była matką Onama.
27
Synowie Rama,
pierworodnego Jerachmeela: Maas, Jamin i Eker.
28
Synami Onama byli: Szammaj
i Jada. Synami Szammaja: Nadab i Abiszur.
29
Żonie Abiszura, która mu
urodziła Achbana i Molida, było na imię Abichajil.
30
Synami Nadaba: Seled
i Appaim. Seled umarł bezdzietny.
31
Synem Appaima: Jiszi. Synem Jisziego:
Szeszan. Synem Szeszana: Achlaj.
32
Synami Jady, brata Szammaja: Jeter i
Jonatan. Jeter umarł bezdzietny.
33
Synami Jonatana: Pelet i Zara. Ci byli
synami Jerachmeela.
34
Szeszan nie miał synów, tylko córki, ale miał sługę
Egipcjanina imieniem Jarcha.
35
Dał przeto Szeszan słudze swemu, Jarsze,
córkę swą za żonę i urodziła mu Attaja.
36
Attaj zaś był ojcem Natana, a
Natan – Zabada.
37
Zabad był ojcem Eflala, a Eflal – Obeda.
38
Obed był
ojcem Jehu, a Jehu – Azariasza.
39
Azariasz był ojcem Chelesa, a Cheles -
Eleasy.
40
Eleasa był ojcem Sismaja, a Sismaj – Szalluma.
41
Szallum był
ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz – Eliszamy.
42
Synowie Kaleba, brata
Jerachmeela: Mesza, jego pierworodny, który był ojcem Zifa i Mareszy,
<ojca> Chebrona.
43
Synowie Chebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema.
44

Szema był ojcem Rachama, ojca Jorkeama, a Rekem był ojcem Szammaja.
45
Synem
Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Bet-Sura.
46
Efa, drugorzędna żona
Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazera. Charan był ojcem Gazera.
47

Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf.
48
Drugorzędna
żona Kaleba, Maaka, urodziła Szebera i Tirchanę.
49
Urodziła ona także
Szaafa, ojca Madmanny, Szewę, ojca Makbeny i ojca Gibea. Córką Kaleba była
Aksa.
50
Ci byli synami Kaleba. Synami Chura, pierworodnego Efraty:
Szobal, ojciec Kiriat-Jearim,
51
Salma, ojciec Bet-Lechem, Charef, ojciec
Bet-Gader.
52
Szobal, ojciec Kiriat-Jearim, miał synów: Reajasza, Chasriego
i Manachata,
53
i rody Kiriat-Jearim, Jitrytów, Putytów, Szumatytów i
Miszraitów; od nich wyszli Soreatyci i Esztaulici.
54
Synowie Salmy:
Bet-Lechem, Netofatyci, Atrot Bet-Joab, połowa Manachtytów, Soreici,
55
rody
pisarzy, mieszkających w Jabbes, Tireatyci, Szimeatyci, Sukatyci. Ci są
zatem Kenitami, pochodzącymi z Chammat, od ojca domu Rekaba.

Zostaw wpis