Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 21)

Spis ludności i jego następstwa

1
Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył
Izraela.
2
Rzekł więc Dawid do Joaba i do książąt ludu: “Idźcie, a policzcie
Izraela od Beer-Szeby aż do Dan i donieście mi, abym znał ich liczbę”.
3

Lecz Joab odpowiedział: “Niech Pan przysporzy stokroć więcej ludu swego,
niżeli go jest! Lecz, o panie mój, królu, czyż oni wszyscy nie są poddanymi
mego pana? Dlaczegóż pan mój tego się domaga? Czemu ma się stać przyczyną
przewinienia Izraela?”
4
Jednakże rozkaz króla przemógł Joaba. Poszedł więc
Joab, a obszedłszy całego Izraela, przybył do Jerozolimy.
5
Joab przekazał
Dawidowi liczbę policzonego ludu. Cały Izrael liczył milion i sto tysięcy
mężczyzn dobywających miecza; w Judzie zaś czterysta siedemdziesiąt tysięcy
mężczyzn dobywających miecza.
6
Wśród nich Joab nie policzył Lewiego i
Beniamina, ponieważ rozkaz króla był przykry dla Joaba.
7
I nie podobała się
ta rzecz Bogu, więc ukarał Izraela.
8
I rzekł Dawid do Boga: “Zgrzeszyłem
bardzo tym, czego dokonałem. Lecz teraz daruj łaskawie winę swego sługi, bo
postąpiłem bardzo nierozsądnie”.
9
I odezwał się Pan do Gada, “Widzącego”
Dawidowego, tymi słowami:
10
“Idź i oświadcz Dawidowi te słowa: To mówi Pan:
Przedkładam ci trzy rzeczy, wybierz sobie jedną z nich, a spełnię ci ją”.
11

Gad przyszedł do Dawida i rzekł do niego: “To mówi Pan: Wybierz sobie:
12

albo trzy lata głodu, albo trzy miesiące porażek od twoich wrogów, podczas
gdy miecz nieprzyjaciół twoich będzie cię ścigał, albo też trzy dni miecza
Pańskiego i zarazy w kraju, przy czym Anioł Pański będzie szerzył
spustoszenie we wszystkich granicach Izraela. A teraz rozważ, co mam
odpowiedzieć Temu, który mnie posłał”.
13
I rzekł Dawid do Gada: “Jestem w
wielkiej rozterce. Niech wpadnę raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego
miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę”.
14
Zesłał więc Pan
zarazę na Izraela i padło z Izraela siedemdziesiąt tysięcy ludzi.
15
I
posłał Bóg Anioła do Jerozolimy, aby ją wyniszczyć, lecz gdy ten dokonywał
zniszczenia, wejrzał Pan i ulitował się nad nieszczęściem i rzekł do
Anioła-niszczyciela: “Wystarczy! Cofnij twą rękę!” Stał wtedy Anioł Pański
blisko klepiska Ornana Jebusyty.
16
Dawid, podniósłszy oczy, ujrzał Anioła
Pańskiego, stojącego między ziemią i niebem, a w ręku jego – miecz
wyciągnięty nad Jerozolimą. Dawid więc i starszyzna obleczeni w wory padli
na twarze.
17
I rzekł Dawid do Boga: “Czyż to nie ja rozkazałem policzyć
naród? To ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Panie,
Boże mój, niechaj Twoja ręka obróci się na mnie i na dom mojego ojca, a nie
na Twój lud, aby go wytracić!”
18
Wtedy Anioł Pański rzekł do Gada, aby
oznajmił Dawidowi, że Dawid powinien iść i wznieść ołtarz Panu na klepisku
Ornana Jebusyty.
19
Dawid więc poszedł na słowo Gada, który przemawiał w
imieniu Pana.
20
Ornan obrócił się i ujrzał Anioła, on i czterej synowie
jego i ukryli się; Ornan młócił wtedy pszenicę.
21
Gdy Dawid przyszedł do
Ornana, Ornan obejrzał się i ujrzał Dawida, a wyszedłszy z klepiska, oddał
pokłon Dawidowi twarzą do ziemi.
22
Wtedy Dawid rzekł do Ornana: “Odstąp mi
obszar tego klepiska, a zbuduję na nim ołtarz Panu; odstąp mi je za pełną
cenę, aby plaga przestała się srożyć nad ludem”.
23
Rzekł Ornan do Dawida:
“Weź, a niech uczyni król, pan mój, co mu się wyda słuszne. Spójrz! Oddaję
woły na całopalenie, sanie młockarskie jako drwa, pszenicę na ofiarę z
pokarmów, wszystko to daję”.
24
Król Dawid rzekł do Ornana: “Nie! Muszę
bowiem kupić to za pieniądze, albowiem tego, co do ciebie należy, nie wezmę
dla Pana i nie złożę ofiar całopalnych, które otrzymam za darmo”.
25
Dał
więc Dawid Ornanowi za pole sześćset syklów złota.
26
Następnie zbudował
ołtarz Panu i złożył ofiary całopalne i ofiary biesiadne. Wzywał Pana, który
go wysłuchał, zsyłając ogień z nieba na ołtarz całopalenia.
27
Nakazał więc
Pan Aniołowi, by schował swój miecz do pochwy.
28
W tym czasie Dawid widząc,
że Pan wysłuchał go na klepisku Jebusyty Ornana, zaraz złożył tam ofiary.
29

Przybytek zaś Pański, który Mojżesz zbudował na pustyni, i ołtarz
całopalenia, znajdował się wtedy na wyżynie w Gibeonie,
30
ale Dawid nie
śmiał tam iść, aby radzić się Boga, ponieważ lękał się miecza Anioła
Pańskiego.

Zostaw wpis