Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 22)

Przygotowania do budowy świątyni

1
I rzekł Dawid: “Oto jest dom Pana Boga i oto jest ołtarz ofiar całopalnych
dla Izraela”.
2
Dawid nakazał zebrać cudzoziemców przebywających w kraju
izraelskim i wyznaczył kamieniarzy do obrabiania kamieni ciosowych na budowę
domu Bożego.
3
Przygotował też Dawid bardzo wiele żelaza na gwoździe, na
drzwi w bramach i na spojenia oraz niezliczoną wagę brązu,
4
drzewa też
cedrowego w obfitości, bo Sydończycy i Tyryjczycy nawieźli Dawidowi wielką
ilość drzew cedrowych.
5
Potem rzekł Dawid: “Mój syn, Salomon, jest mądry i
wątły, a dom, jaki ma być zbudowany dla Pana, ma się wyróżniać okazałością,
sławą i wspaniałością wobec wszystkich krajów; ja więc muszę poczynić
przygotowania dla niego”. I wiele przygotował Dawid przed swoją śmiercią.
6

Potem zawołał syna swego, Salomona, i nakazał mu zbudować świątynię dla
Pana, Boga Izraela.
7
Tak przemówił Dawid do Salomona: “Synu mój, ja sam
zamierzałem zbudować świątynię dla imienia Pana, Boga mego.
8
Ale Pan
skierował do mnie takie słowa: “Przelałeś wiele krwi, prowadząc wielkie
wojny, dlatego nie zbudujesz domu imieniu memu, albowiem zbyt wiele krwi
wylałeś na ziemię wobec Mnie.
9
Oto urodzi ci się syn, będzie on mężem
pokoju, bo udzielę mu pokoju ze wszystkimi wrogami jego wokoło; będzie miał
bowiem na imię Salomon i za dni jego dam Izraelowi pokój i odpoczynek.
10

On to zbuduje dom dla imienia mego, on też będzie dla Mnie synem, a Ja będę
dla niego ojcem i tron jego królowania nad Izraelem utwierdzę na wieki”.
11

Teraz, synu mój, niechaj Pan będzie z tobą, aby ci się powodziło i abyś
zbudował dom Panu, Bogu twemu, jak On zapowiedział o tobie.
12
Oby tylko Pan
użyczył ci roztropności i rozsądku, gdy cię postawi nad Izraelem, abyś
przestrzegał prawa Pana, Boga twego.
13
Wtedy będzie ci się powodziło, gdy
będziesz strzegł wypełniania praw i nakazów, które Pan dał Mojżeszowi dla
Izraela. Bądź mężny i mocny, nie bój się ani nie lękaj!
14
Oto w trudzie
przygotowałem na dom Pański: złota sto tysięcy talentów, a srebra milion
talentów, brązu zaś i żelaza bez wagi, albowiem takie jest ich mnóstwo;
przygotowałem też drzewo i kamienie, a ty możesz do tego jeszcze dodać.
15

Masz też u siebie mnóstwo pracowników: murarzy, kamieniarzy, cieśli i
wszelkiego rodzaju rzemieślników do wszystkich prac:
16
w złocie, srebrze,
brązie i żelazie. Wstań więc i działaj, a Pan niech będzie z tobą!”
17

Nakazał też Dawid wszystkim książętom Izraela, aby pomagali jego synowi,
Salomonowi, mówiąc:
18
“Czyż Pan, Bóg wasz, nie jest z wami? Czyż nie
użyczył wam pokoju dokoła? Wydał przecież w moje ręce mieszkańców kraju, a
kraj został poddany Panu i Jego narodowi.
19
A teraz oddajcie serce wasze i
duszę waszą na służbę Panu, Bogu waszemu: stańcie do budowy świątyni Pana
Boga, abyście mogli przenieść Arkę Przymierza Pańskiego i święte naczynia
Boże do domu zbudowanego imieniu Pańskiemu”.

Zostaw wpis