Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 4)

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH

Potomkowie Judy

1
Synowie Judy: Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal.
2
Reajasz, syn
Szobala, był ojcem Jachata, a Jachat – Achumaja i Lahada. Te są rody
Soreatytów.
3
A ci byli z ojca Etama: Jizreel, Jiszma i Jidbasz, a imię ich
siostry: Haslelponi.
4
Penuel był ojcem Gedora, a Ezer – ojcem Chuszy. Oto
synowie Chura, pierworodnego Efraty, ojca Betlejem.
5
Aszchur, ojciec Tekoa,
miał dwie żony: Cheleę i Naarę.
6
Naara urodziła mu Achuzama, Chefera,
Temniego i Achasztariego. Ci byli synami Naary.
7
Synowie Chelei: Seret,
Sochar i Etnan.
8
Kos był ojcem Anuba, Sobeby i rodów Acharchela, syna
Haruma.
9
Jabes był bardziej poważany niż jego bracia. Matka jego dała mu
imię Jabes, mówiąc: “Ponieważ w bólu porodziłam”.
10
A wzywał Jabes Boga
Izraelowego, mówiąc: “Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice
moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie
moje się skończyło!” I sprawił Bóg to, o co on prosił.
11
Kelub, brat
Szuchy, był ojcem Mechira, który był ojcem Esztona.
12
Eszton był ojcem
Bet-Rafa, Paseacha i Techinny, ojca Ir-Nachasz. Ci mężowie są z Rekab.
13

Synowie Kenaza: Otniel i Serajasz. Synowie Otniela: Chatat i Meonotaj.
14

Meonotaj był ojcem Ofry. Serajasz był ojcem Joaba, ojca Ge-Haraszim, byli
oni bowiem rzemieślnikami.
15
Synowie Kaleba, syna Jefunnego: Ir, Ela i
Naam. Syn Eli: Kenaz.
16
Synowie Jehalleleela: Zif, Zifa, Tiria i Asareel.

17
Synowie Ezry: Jeter, Mered, Efer i Jalon. Potem [Bitia] poczęła Miriam,
Szammaja i Iszbacha, ojca Esztemoy.
18
A tegoż żona, Judejka, urodziła
Jereda, ojca Gedora, Chebera, ojca Soko, i Jekutiela, ojca Zanoacha. Ci są
synowie Bitii, córki faraona, którą poślubił Mered.
19
Synowie żony Hodijji,
siostry Nachama, ojca Keili, Garmity, i Esztemoy, Maakatyty.
20
Synowie
Szymona: Amnon, Rinna, Ben-Chanan i Tilon. Synowie Jisziego: Zochet i
Ben-Zochet.
21
Synowie Szeli, syna Judy: Er, ojciec Leki, Laedy, ojciec
Mareszy i rodów z wytwórni bisioru w Bet-Aszbea;
22
Jokim i mężowie z Kozeby
oraz Joasz i Saraf, którzy panowali w Moabie, zanim powrócili do Lechem. Są
to wydarzenia bardzo dawne.
23
Byli zaś oni garncarzami. Jako mieszkańcy
Netaim i Gedery mieszkali tam przy królu ze względu na prace dla niego
wykonywane.

Potomkowie Symeona

24
Synowie Symeona: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach, Saul;
25
Jego synem
Szallum, synem Szalluma – Mibsam, jego zaś synem był Miszma.
26
Synowie
Miszmy: Chammuel, jego synem był Zakkur, synem Zakkura zaś Szimei.
27
Szimei
miał szesnastu synów i sześć córek, lecz jego bracia nie mieli wiele dzieci
i wszystkie ich rody nie rozmnożyły się tak, jak potomków Judy.
28
Mieszkali
oni w miastach: Beer-Szeba, Molada, Chasar-Szual,
29
Bilha, Esem, Tolad,
30

Betuel, Chorma, Siklag,
31
Bet-Markabot, Chasar-Susim, Bet-Birei, Szaarim.
Miasta te należały do nich aż do panowania Dawida.
32
A osiedlami ich były:
Etam, Ain, Rimmon, Token i Aszan, pięć miast
33
oraz wszystkie ich wioski,
które były naokoło tych miast aż do Baalat. Takie były ich siedziby według
ich spisów rodowych.
34
Meszobab, Jamlek, Josza, syn Amazjasza,
35
Joel,
Jehu, syn Joszibiasza, syna Serajasza, syna Asjela,
36
Elioenaj, Jaakoba,
Jeszochajasz, Asajasz, Adiel, Jesimiel, Benajasz,
37
Ziza, syn Szifiego,
syna Allona, syna Jedajasza, syna Szimriego, syna Szemajasza.
38
Ci
wymienieni tu imiennie byli naczelnikami swoich rodów. Rodziny ich
rozszerzyły się bardzo.
39
Poszli więc aż do wąwozu Gedor, aż do wschodniej
strony doliny, szukając pastwiska dla swych trzód.
40
I znaleźli pastwisko
obfite i dobre, okolicę obszerną, spokojną i bezpieczną, albowiem już
przedtem mieszkali tam Chamici.
41
Ci zapisani tu imiennie przybyli za
czasów króla judzkiego, Ezechiasza, zniszczyli ich namioty, a Meunitów,
którzy się tam znajdowali, obłożyli klątwą, aż do tego dnia, zamieszkawszy
na ich miejscu, ponieważ znaleźli tam pastwisko dla swych trzód.
42

Niektórzy z nich, pięciuset mężów z synów Symeona, udali się na górę Seir, a
na ich czele byli: Pelatiasz, Neariasz, Refajasz i Uzzjel, synowie Jisziego.

43
Rozbili oni ocalałą resztę Amalekitów i zamieszkali tam aż do dnia
dzisiejszego.

Zostaw wpis