Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Kronik (1 Krn 7)

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH

Potomkowie Issachara

1
Synowie Issachara: Tola, Pua, Jaszub i Szimron, czterej.
2
Synowie Toli:
Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli,
dzielni wojownicy – za czasów Dawida liczba ich wynosiła według ich
rodowodów dwadzieścia dwa tysiące sześciuset.
3
Synowie Uzzjego: Izrachiasz,
a synowie Izrachiasza: Mikael, Obadiasz, Joel, Jiszszijasz, pięciu, wszyscy
naczelnicy rodów.
4
Przy nich były hufce zbrojne do walki, według spisów i
według ich rodów liczące trzydzieści sześć tysięcy, mieli bowiem wiele żon i
synów.
5
A bracia ich we wszystkich rodach Issachara, dzielni wojownicy,
liczyli osiemdziesiąt siedem tysięcy; wszyscy zapisani w rodowodach.

Potomkowie Beniamina

6
[Synowie] Beniamina: Bela, Beker i Jediael, trzej.
7
Synowie Beli:
Esbon, Uzzi, Uzzjel, Jerimot i Iri, pięciu, naczelnicy rodów, dzielni
wojownicy; według swoich wykazów rodowych liczyli dwadzieścia dwa tysiące
trzydziestu czterech.
8
Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj,
Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alamet; ci wszyscy są synami Bekera.
9

Według wykazów rodowych dla swego pokolenia, naczelnicy rodów, dzielni
wojownicy, liczyli dwadzieścia tysięcy dwustu.
10
Synowie Jediaela: Bilhan,
a synowie Bilhana: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i
Achiszachar.
11
Wszyscy ci byli synami Jediaela: naczelnicy rodów, dzielni
wojownicy, liczyli siedemnaście tysięcy dwustu, gdy wychodzili w szyku na
wojnę.
12
Szuppim i Chuppim, synowie Ira, Chuszim, syn Achera.

Potomkowie Neftalego

13
Synowie Neftalego: Jachasjel, Guni, Jeser i Szallum, potomkowie z
Bilhy.

Potomkowie Manassesa

14
Synowie Manassesa: Asriel, którego urodziła drugorzędna jego żona,
Aramejka. Urodziła ona Makira, ojca Gileada.
15
Makir wziął żony dla
Chuppima i Szuppima. Imię jego siostry było Maaka. Imię drugiego syna
Selofchad, lecz Selofchad miał tylko córki.
16
Maaka, żona Makira, urodziła
syna i dała mu imię Peresz. A bratu jego było na imię Szeresz, którego
synami byli Ulam i Rekem.
17
Syn Ulama: Bedan. Ci byli synami Gileada, syna
Makira, syna Manassesa.
18
Ich siostra, Hammoleket, urodziła Iszhoda,
Abiezera i Machlę.
19
Synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likchi i Aniam.

Potomkowie Efraima

20
Synowie Efraima: synem jego Szutelach, synem jego Bered, synem jego
Tachat, synem jego Eleada, synem jego Tachat,
21
synem jego Zabad, synem
jego Szutelach, a także Ezer i Elead. Zabili ich ludzie z Gat, urodzeni w
tym kraju, bo tamci zstąpili, aby zabrać ich stada.
22
Efraim, ich ojciec,
przez długi czas obchodził żałobę i przychodzili bracia jego, aby go
pocieszyć.
23
Potem zbliżył się do żony swej, która poczęła i urodziła syna,
i dał mu imię Beria, ponieważ stało się nieszczęście w jego domu.
24
Jego
córką była Szeera, która zbudowała Bet-Choron niższe i wyższe oraz
Uzzen-Szeera.
25
Synami jego byli Refach i Reszef, synem jego Telach,
synem jego Tachan,
26
synem jego Ladan, synem jego Ammihud, synem jego
Eliszama,
27
synem jego Nun, synem jego Jozue.
28
Ich posiadłości i ich
siedziby były w Betel i miejscowościach przynależnych; w Naaran ku
wschodowi, a ku zachodowi w Gezer i miejscowościach przynależnych, w Sychem
i miejscowościach przynależnych aż do Ajji i miast przynależnych.
29
W
rękach synów Manassesa były: Bet-Szean i miejscowości przynależne, Taanak i
miejscowości przynależne, Megiddo i miejscowości przynależne, Dor i
miejscowości przynależne. W tych mieszkali synowie Józefa, syna Izraela.

Potomkowie Asera

30
Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i siostra ich Serach.
31

Synowie Berii: Cheber i Malkiel; ten był ojcem Birzaita.
32
Cheber był
ojcem Jafleta, Szemera, Chotama i siostry ich Szuy.
33
Synowie Jafleta:
Pasak, Bimhal i Aszwat; to są synowie Jafleta.
34
Synowie Szemera: Achi,
Rohga, Chubba i Aram.
35
Synowie brata jego, Helema: Sofach, Jimna, Szelesz
i Amal.
36
Synowie Sofacha: Suach, Charnefer, Szual, Beri i Jimra;
37
Beser,
Hod, Szamma-Szilsza, Jitran i Beera.
38
Synowie Jetera: Jefune, Pispa i Ara.

39
Synowie Ulli: Arach, Channiel i Risja.
40
Wszyscy ci synowie Asera,
naczelnicy rodów, znamienici mężowie, dzielni wojownicy, główni wśród
książąt, a według spisów liczyli w swoich rodowodach dwadzieścia sześć
tysięcy wojska zdolnego do walki.

Zostaw wpis