Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 Księga Samuela (1 Sm 12)

Pożegnalne przemówienie Samuela

1
Przemówił Samuel do wszystkich Izraelitów: “Oto posłuchałem waszego głosu
we wszystkim, coście do mnie mówili, i ustanowiłem króla nad wami.
2
Dlatego
też jest to król, który przewodzić wam będzie, ja tymczasem zestarzałem się
i osiwiałem, a synowie moi: oto są z wami. Ja przewodziłem wam od młodości
aż do dziś.
3
Oto jestem. Oskarżajcie mnie przed Panem i przed Jego
pomazańcem. Czy wziąłem komu wołu, czy zabrałem czyjego osła, czy komu
wyrządziłem krzywdę lub gnębiłem, albo z czyjej ręki przyjąłem dar, aby
zakryć oczy na jego sprawę? Zwrócę wam wszystko”.
4
Odpowiedzieli na to:
“Nie byliśmy krzywdzeni ani gnębieni, nie wziąłeś też niczego z niczyjej
ręki”.
5
Rzekł więc znowu: “Pan mi świadkiem i dzisiejszy Jego pomazaniec
wobec was, że nic nie znaleźliście w moim ręku”. Odpowiedzieli: “On
świadkiem”.
6
Odezwał się znów Samuel do ludu: <”Świadkiem jest> Pan, który
ustanowił Mojżesza i Aarona i który przodków waszych wyprowadził z ziemi
egipskiej.
7
Podejdźcie więc teraz, a będę wiódł z wami spór w obecności
Pana, w sprawie dobrodziejstw Pana, jakie świadczył wam i waszym przodkom.
8

Gdy Jakub przybył do Egiptu, <a Egipcjanie ich uciemiężyli>, przodkowie
wasi wołali do Pana. Pan posłał Mojżesza i Aarona, którzy wyprowadzili ich z
Egiptu i osiedlili ich na tym miejscu.
9
Potem zapomnieli o Panu, Bogu
swoim. Wtedy oddał ich w ręce Sisery, dowódcy wojsk Chasoru, i w ręce
Filistynów, i w ręce króla Moabu i prowadzili z nim wojnę.
10
Wołali wtedy
do Pana: “Zgrzeszyliśmy, bo opuściliśmy Pana, służąc Baalom i Asztartom.
Teraz jednak wybaw nas z ręki naszych wrogów, a będziemy Tobie służyli”.
11

Pan wysłał wtedy Jerubbaala, Bedana, Jeftego i Samuela. Uwolnił was z ręki
wrogów okolicznych, tak iż mieszkaliście bezpieczni.
12
Gdy spostrzegliście,
że Nachasz, król Ammonitów, nadciąga przeciw wam, powiedzieliście mi: “Nie!
Król będzie nad nami panował!” Tymczasem Pan, wasz Bóg, jest królem waszym.

13
Teraz więc oto jest król, którego wybraliście, ten, o którego
prosiliście. Oto Pan ustanowił nad wami króla.
14
Jeśli będziecie się bali
Pana, służyli Mu i słuchali Jego głosu, nie sprzeciwiali się nakazom Pana,
jeśli będziecie tak wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za
Panem, Bogiem waszym [wtedy Pan będzie z wami].
15
Ale jeżeli nie będziecie
słuchać głosu Pana i sprzeciwiać się będziecie Jego nakazom, ręka Pana
będzie przeciw wam, podobnie jak była przeciw waszym przodkom.
16

Przystąpcie teraz, a zobaczycie wielkie wydarzenie, którego Pan dokona na
waszych oczach.
17
Czy to nie teraz są żniwa pszeniczne? Zawołam do Pana, a
ześle grzmoty i deszcz, abyście poznali i zobaczyli, że wielkie jest wasze
wykroczenie, którego dopuściliście się wobec Pana domagając się króla dla
siebie”.
18
Samuel wołał więc do Pana, a Pan zesłał grzmoty i deszcz w tym
samym dniu. Cały naród bardzo się przeląkł tak Pana, jak i Samuela.

19
Mówił cały naród do Samuela: “Módl się do Pana, Boga twego, za swymi
sługami, abyśmy nie zginęli. Dodaliśmy bowiem do wszystkich naszych win to,
że żądaliśmy dla siebie króla”.
20
Na to Samuel dał ludowi odpowiedź: “Nie
bójcie się! Wprawdzie dopuściliście się wielkiego grzechu, nie opuszczajcie
jednak Pana, lecz służcie Mu z całego serca!
21
Nie odstępujcie od Niego,
idąc za marnością, za tym, co nie pomoże i nie ocali, dlatego że jest
marnością.
22
Nie porzuci bowiem Pan ludu swojego, postanowił was bowiem
uczynić ludem swoim przez wzgląd na swe wielkie imię.
23
Jeśli o mnie
chodzi, niech to będzie ode mnie dalekie, bym zgrzeszył przeciw Panu,
przestając się za was modlić: będę wam pokazywał drogę dobrą i prostą.
24

Bójcie się jedynie Pana, służcie Mu w prawdzie z całego serca: spójrzcie,
jak wiele wam wyświadczył.
25
Lecz gdybyście trwali w przewrotności,
zginiecie tak wy, jak i wasz król”.

Zostaw wpis