Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Koryntian (1 Kor 10)

Przykład z dziejów Izraela

1
Nie chciałbym, bracia, żebyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co
prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze
2
i wszyscy
byli ochrzczeni w [imię] Mojżesza, w obłoku i w morzu;
3
wszyscy też
spożywali ten sam pokarm duchowy
4
i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z
towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus.
5
Lecz w
większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.
6

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie
pożądali złego, tak jak oni pożądali.
7
Nie bądźcie też bałwochwalcami jak
niektórzy z nich, według tego, co jest napisane: Zasiadł lud, by jeść i pić,
i powstali, by się oddawać rozkoszom.
8
Nie oddawajmy się też rozpuście,
jak to czynili niektórzy spośród nich, i padło ich jednego dnia dwadzieścia
trzy tysiące.
9
I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali Go
niektórzy z nich i poginęli od wężów.
10
Nie szemrajcie, jak niektórzy z
nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.
11
A wszystko
to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało
ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów.
12
Niech przeto ten, komu
się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.
13
Pokusa nie nawiedziła was
większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli
was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie
wskaże sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać.

Wnioski praktyczne

14
Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa!
15
Mówię jak
do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię:
16
Kielich
błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi
Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?

17
Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało.
Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.
18
Przypatrzcie się Izraelowi
według ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z
ofiar na ołtarzu złożonych?
19
Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś
ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś?
20
Ależ właśnie to, co
ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym,
byście mieli coś wspólnego z demonami.
21
Nie możecie pić z kielicha Pana i
z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole
demonów.
22
Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy
mocniejsi od Niego?
23
Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.
Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje.
24
Niech nikt nie szuka własnego
dobra, lecz dobra bliźniego!
25
Tak więc wszystko, cokolwiek w jatce
sprzedają, spożywajcie, niczego nie dociekając – dla spokoju sumienia.
26

Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia.
27
Jeżeli zaprosi was
ktoś z niewierzących a wy zgodzicie się przyjść, jedzcie wszystko, co wam
podadzą, nie pytając o nic – dla spokoju sumienia.
28
A gdyby ktoś
powiedział: “To było złożone na ofiarę” – nie jedzcie przez wzgląd na tego,
który was ostrzegł, i z uwagi na sumienie.
29
Mam na myśli sumienie nie
twoje, lecz bliźniego. Bo dlaczego by czyjeś sumienie miało wyrokować o
mojej wolności?
30
Jeśli ja coś spożywam dzięki czyniąc, to czemu mam być
spotwarzany z powodu tego, za co dzięki czynię?
31
Przeto czy jecie, czy
pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie
32

Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła
Bożego,
33
podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod
każdym względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli
zbawieni.

Zostaw wpis