Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Koryntian (1 Kor 11)

O PORZĄDKU NA ZEBRANIACH LITURGICZNYCH

Strój i nakrycie głowy kobiet

1
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
2

Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że
tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję.
3
Chciałbym, żebyście
wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest
głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg.
4
Każdy mężczyzna, modląc się lub
prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.
5
Każda zaś kobieta, modląc
się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak,
jakby była ogolona.
6
Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże
ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub
ogolona, niechże nakrywa głowę!
7
Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy,
bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny.
8
To nie
mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny.
9
Podobnie też
mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny.
10

Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na
aniołów.
11
Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta
nie jest bez mężczyzny.
12
Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak
mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga.
13

Osądźcie zresztą sami! Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się
do Boga?
14
Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny
nosić długie włosy,
15
podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy
bowiem zostały jej dane za okrycie.
16
Może ktoś uważa za właściwe spierać
się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania, ani my, ani Kościoły
Boże.

Wieczerza Pańska

17
Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was i za to, że schodzicie się
razem nie na lepsze, ale ku gorszemu.
18
Przede wszystkim słyszę – i po
części wierzę – że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem
jako Kościół.
19
Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się
okazało, którzy są wypróbowani.
20
Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was
spożywania Wieczerzy Pańskiej.
21
Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do
własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi
nietrzeźwy.
22
Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie
znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam
powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę!
23
Ja bowiem
otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy
został wydany, wziął chleb
24
i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: “To jest
Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę”.
25
Podobnie,
skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: “Ten kielich jest Nowym
Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją
pamiątkę”.
26
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
27
Dlatego też kto spożywa chleb lub
pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.

28
Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i
pijąc z tego kielicha.
29
Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało
[Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije.
30
Dlatego to właśnie wielu wśród
was słabych i chorych i wielu też umarło.
31
Jeżeli zaś sami siebie
osądzimy, nie będziemy sądzeni.
32
Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana,
upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem.
33
Tak więc
bracia moi, gdy zbieracie się by spożywać [wieczerzę] poczekajcie jedni na
drugich!
34
Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu,
abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]. Co do reszty, zarządzę,
gdy do was przybędę.

Zostaw wpis