Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Koryntian (1 Kor 12)

Charyzmaty Ducha Świętego

1
Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych.
2
Wiecie,
że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom.
3
Otóż
zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może
mówić: “Niech Jezus będzie przeklęty!”. Nikt też nie może powiedzieć bez
pomocy Ducha Świętego: “Panem jest Jezus”.
4
Różne są dary łaski, lecz ten
sam Duch;
5
różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;
6
różne są
wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.
7

Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.
8
Jednemu dany jest
przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według
tego samego Ducha,
9
innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska
uzdrawiania w jednym Duchu,
10
innemu dar czynienia cudów, innemu
proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie
innemu łaska tłumaczenia języków.
11
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam
Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

Kościół jednym nadprzyrodzonym Ciałem Chrystusa

12
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a
wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też
jest i z Chrystusem.
13
Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni,
[aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy
wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
14
Ciało bowiem to nie
jeden członek, lecz liczne [członki].
15
Jeśliby noga powiedziała: “Ponieważ
nie jestem ręką, nie należę do ciała” – czy wskutek tego rzeczywiście nie
należy do ciała?
16
Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem,
nie należę do ciała – czyż nie należałoby do ciała?
17
Gdyby całe ciało było
wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby
powonienie?
18
Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki
umieszczając każdy z nich w ciele.
19
Gdyby całość była jednym członkiem,
gdzież byłoby ciało?
20
Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno
ciało.
21
Nie może więc oko powiedzieć ręce: “Nie jesteś mi potrzebna”, albo
głowa nogom: “Nie potrzebuję was”.
22
Raczej nawet niezbędne są dla ciała te
członki, które uchodzą za słabsze;
23
a te, które uważamy za mało godne
szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się
troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała,
24
a te, które nie
należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze
ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci,
25
by
nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się
o siebie nawzajem.
26
Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią
wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest
poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.
27
Wy przeto jesteście
Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.
28
I tak ustanowił Bóg w
Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a
następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia
oraz przemawiania rozmaitymi językami.
29
Czyż wszyscy są apostołami? Czy
wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar
czynienia cudów?
30
Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy
przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?
31
Lecz wy
starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

Zostaw wpis