Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Koryntian (1 Kor 14)

Zasady korzystania z charyzmatów

1
Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie
zaś o dar proroctwa!
2
Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi,
lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem Ducha mówi rzeczy tajemne.

3
Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i
pociesze.
4
Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje,
buduje Kościół.
5
Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze
bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten,
kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami – chyba że jest ktoś, kto
tłumaczy, aby to wyszło na zbudowanie Kościołowi.
6
Bo przypuśćmy, bracia,
że przychodząc do was będę mówił językami: jakiż stąd pożytek dla was,
jeżeli nie przemówię do was albo objawiając coś, albo przekazując jakąś
wiedzę, albo prorokując, albo pouczając?
7
Podobnie jest z instrumentami
martwymi, które dźwięki wydają, czy to będzie flet czy cytra: jeżeli nie
można odróżnić poszczególnych dźwięków, to któż zdoła rozpoznać, co się gra
na flecie lub na cytrze?
8
Albo jeśli trąba brzmi niepewnie, któż będzie się
przygotowywał do bitwy?

9
Tak też i wy: jeśli pod wpływem daru języków nie wypowiadacie
zrozumiałej mowy, któż pojmie to, co mówicie? Na wiatr będziecie mówili.
10

Na świecie jest takie mnóstwo dźwięków, ale żaden dźwięk nie jest bez
znaczenia.
11
Jeżeli jednak nie będę rozumiał, co jakiś dźwięk znaczy, będę
barbarzyńcą dla przemawiającego, a przemawiający barbarzyńcą dla mnie.
12

Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w
obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła.
13
Jeśli
więc ktoś korzysta z daru języków, niech się modli, aby potrafił to
wytłumaczyć.
14
Jeśli bowiem modlę się pod wpływem daru języków, duch mój
wprawdzie się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści.
15
Cóż przeto
pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem, będę
śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem.
16
Bo jeśli będziesz błogosławił
w duchu, jakże na twoje błogosławienie odpowie “Amen” ktoś nie
wtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz?
17
Ty wprawdzie pięknie
dzięki czynisz, lecz drugi tym się nie buduje.
18
Dziękuję Bogu, że mówię
językami lepiej od was wszystkich.
19
Lecz w Kościele wolę powiedzieć pięć
słów według mego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast dziesięć tysięcy
wyrazów według daru języków.
20
Bracia, nie bądźcie dziećmi w swoim
myśleniu, lecz bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe. W myślach
waszych bądźcie dojrzali!
21
Napisane jest bowiem w Prawie: Przez ludzi
obcych języków i ust obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak Mnie nie
usłuchają – mówi Pan.
22
Tak więc dar języków jest znakiem nie dla
wierzących, lecz dla pogan, proroctwo zaś nie dla pogan, lecz dla
wierzących.
23
Kiedy się przeto zgromadzi cały Kościół i wszyscy poczną
korzystać z daru języków, a wejdą podczas tego ludzie prości oraz poganie,
czyż nie powiedzą, że szalejecie?
24
Gdy zaś wszyscy prorokują, a wejdzie
[podczas tego] jakiś poganin lub człowiek prosty, będzie przekonany przez
wszystkich, osądzony
25
i jawne staną się tajniki jego serca; a tak,
upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest
między wami.
26
Cóż więc pozostaje, bracia? Kiedy się razem zbieracie, ma
każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo
objawiania rzeczy skrytych, lub dar języków, albo wyjaśniania: wszystko
niech służy zbudowaniu.
27
Jeżeli korzysta ktoś z daru języków, to niech
mówią kolejno dwaj, najwyżej trzej, a jeden niech tłumaczy!
28
Gdyby nie
było tłumacza, nie powinien mówić na zgromadzeniu; niech zaś mówi sobie
samemu i Bogu!
29
Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni
niech to roztrząsają!
30
Gdy zaś komuś innemu z siedzących dane będzie
objawienie, pierwszy niech zamilknie.
31
Możecie bowiem w ten sposób
prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni i podniesieni
na duchu.

32
A dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków!
33
Bóg bowiem nie
jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich
zgromadzeniach świętych,
34
kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć;
nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo
nakazuje.
35
A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich
mężów! Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu.
36
Czyż od was
wyszło słowo Boże? Albo czy tylko do was przyszło?
37
Jeżeli komuś wydaje
się, że jest prorokiem albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to,
co wam piszę, jest nakazem Pańskim.
38
A gdyby ktoś tego nie uznał, sam nie
będzie uznany.
39
Tak więc, bracia moi, troszczcie się o łaskę prorokowania
i nie przeszkadzajcie w korzystaniu z daru języków!
40
Lecz wszystko niech
się odbywa godnie i w należytym porządku!

Zostaw wpis