Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Koryntian (1 Kor 3)

Objawy niedojrzałości Koryntian

1
A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz
jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie.
2
Mleko wam dałem, a nie
pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście mocni.
3

Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami
zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko
po ludzku?
4
Skoro jeden mówi: “Ja jestem Pawła”, a drugi: “Ja jestem
Apollosa”, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku?
5
Kimże jest Apollos?
Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co
każdemu dał Pan.
6
Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost.
7
Otóż
nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który
daje wzrost – Bóg.

8
Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według
własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę.
9
My bowiem jesteśmy pomocnikami
Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.
10
Według danej mi
łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś
wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje.
11
Fundamentu
bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym
jest Jezus Chrystus.
12
I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota,
ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy,
13
tak też
jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem
w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest.
14
Ten, którego dzieło wzniesione
na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę;
15
ten zaś, którego dzieło
spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez
ogień.
16
Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w
was?
17
Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia
Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

Wnioski praktyczne

18
Niechaj się nikt nie łudzi! Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest
mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość.
19

Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On
udaremnia zamysły przebiegłych
20
lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły
mędrców.
21
Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem
jest wasze:
22
czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy
życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest
wasze,
23
wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.

Zostaw wpis