Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Koryntian (1 Kor 7)

ODPOWIEDZI W SPRAWACH DONIOSŁYCH
SPRAWY ŚWIĘTEJ SPOŁECZNOŚCI

Małżeństwo

1
Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć
się z kobietą.
2
Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy
ma swoją żonę, a każda swojego męża.
3
Mąż niech oddaje powinność żonie,
podobnie też żona mężowi.
4
Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej
mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona.
5
Nie
unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by
oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby – wskutek
niewstrzemięźliwości waszej – nie kusił was szatan.
6
To, co mówię, pochodzi
z wyrozumiałości, a nie z nakazu.

7
Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny
dar od Boga: jeden taki, a drugi taki.
8
Tym zaś, którzy nie wstąpili w
związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze będzie,
jeśli pozostaną jak i ja.
9
Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą,
niech wstępują w związki małżeńskie! Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie,
niż płonąć.
10
Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie
ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od swego męża!
11
Gdyby zaś odeszła,
niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również
niech nie oddala żony.
12
Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli któryś z
braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej nie
oddala!
13
Podobnie jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce razem
z nią mieszkać, niech się z nim nie rozstaje!
14
Uświęca się bowiem mąż
niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca
żona przez “brata”. W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste,
teraz zaś są święte.
15
Lecz jeśliby strona niewierząca chciała odejść,
niech odejdzie! Nie jest skrępowany ani “brat”, ani “siostra” w tym
wypadku. Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg.
16
A skądże zresztą
możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża? Albo czy jesteś pewien, mężu,
że zbawisz twoją żonę?

Stan społeczny

17
Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z
tym, do czego Bóg go powołał. Ja tak właśnie nauczam we wszystkich
Kościołach.
18
Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie pozbywa
się znaku obrzezania; jeśli zaś ktoś został powołany jako nieobrzezany,
niech się nie poddaje obrzezaniu!
19
Niczym jest zarówno obrzezanie, jak i
nieobrzezanie, a ważne jest tylko zachowywanie przykazań Bożych.
20
Każdy
przeto niech pozostanie w takim stanie, w jakim został powołany.
21
Zostałeś
powołany jako niewolnik? Nie martw się! Owszem, nawet jeśli możesz stać się
wolnym, raczej skorzystaj [z twego niewolnictwa]!
22
Albowiem ten, kto
został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie i
ten, kto został powołany jako wolny, staje się niewolnikiem Chrystusa.
23
Za
[wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie więc niewolnikami
ludzi.
24
Bracia, niech przeto każdy trwa u Boga w takim stanie, w jakim
został powołany.

Wyższość dziewictwa

25
Nie mam zaś nakazu Pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten,
który – wskutek doznanego od Pana miłosierdzia – godzien jest, aby mu
wierzono.
26
Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać,
dobrze to dla człowieka tak żyć.
27
Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj
odłączać się od niej! Jesteś wolny? Nie szukaj żony!
28
Ale jeżeli się
ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie
grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele, a ja chciałbym ich wam
oszczędzić.
29
Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci,
którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci,
30
a ci, którzy płaczą,
tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali;
ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali;
31
ci, którzy używają tego
świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego
świata.
32
Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny
troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu.
33
Ten zaś,
kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się
przypodobać żonie.
34
I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i
dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i
duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by
się przypodobać mężowi.
35
Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by
zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy
Panu.
36
Jeżeli ktoś jednak uważa, że nieuczciwość popełnia wobec swej
dziewicy, jako że przeszły już jej lata i jest przekonany, że tak powinien
postąpić, niech czyni, co chce: nie grzeszy; niech się pobiorą!
37
Lecz
jeśli ktoś, bez jakiegokolwiek przymusu, w pełni panując nad swoją wolą,
postanowił sobie mocno w sercu zachować nietkniętą swoją dziewicę, dobrze
czyni.
38
Tak więc dobrze czyni, kto poślubia swoją dziewicę, a jeszcze
lepiej ten, kto jej nie poślubia.
39
Żona związana jest tak długo, jak długo
żyje jej mąż. Jeżeli mąż umrze, może poślubić kogo chce, byleby w Panu.
40

Szczęśliwszą jednak będzie, jeżeli pozostanie tak, jak jest, zgodnie z moją
radą. A wydaje mi się, że ja też mam Ducha Bożego.

Zostaw wpis