Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Koryntian (1 Kor 8)

SPRAWA SPOŻYWANIA MIĘSA OFIAROWANEGO BOŻKOM POGAŃSKIM

Zasady ogólne

1
Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy
posiadamy “wiedzę”. Lecz “wiedza” wbija w pychę, miłość zaś buduje.
2
Gdyby
ktoś mniemał, że coś “wie”, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy.
3

Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga.
4
Zatem
jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożkom złożone na ofiarę,
wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga,
prócz Boga jedynego.
5
A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie
- jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów -
6
dla nas istnieje tylko
jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy,
oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki
któremu także my jesteśmy.
7
Lecz nie wszyscy mają “wiedzę”. Niektórzy
jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone, w przekonaniu, że
chodzi o bożka, i w ten sposób kala się ich słabe sumienie.
8
A przecież
pokarm nie przybliży nas do Boga. Ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy
jeść, ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie.
9
Baczcie jednak, aby to
wasze prawo [do takiego postępowania] nie stało się dla słabych powodem do
zgorszenia.
10
Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego “wiedzą”, jak
zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czyżby to nie skłoniło również kogoś
słabego w sumieniu do spożywania ofiar składanych bożkom?
11
I tak to
właśnie “wiedza” twoja sprowadziłaby zgubę na słabego brata, za którego
umarł Chrystus.
12
W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe
sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi.
13
Jeśli więc pokarm
gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata.

Zostaw wpis