Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Koryntian (1 Kor 9)

Przykład bezinteresownej miłości Apostoła

1
Czyż nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czyż nie widziałem
Jezusa, Pana naszego? Czyż nie jesteście moim dziełem w Chrystusie?
2

Jeżeli nawet nie jestem apostołem dla innych, dla was na pewno nim jestem.
Albowiem wy jesteście pieczęcią mego apostołowania w Panu.
3
Oto moja obrona
wobec tych, którzy mnie potępiają.
4
Czyż nie mamy prawa skorzystać z
jedzenia i picia?
5
Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty – siostry,
podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas?
6

Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować?
7
Czy ktoś pełni
kiedykolwiek służbę żołnierską na własnym żołdzie? Albo czy ktoś uprawia
winnicę i nie spożywa z jej owoców? Lub czy pasie ktoś trzodę, a nie posila
się jej mlekiem?
8
Czyż mówię to tylko na zwykły ludzki sposób? Czy nie
wspomina o tym także Prawo?
9
Napisane jest właśnie w Prawie Mojżesza. Nie
zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg,
10
czy też
powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo przecież ze względu na
nas zostało napisane, iż oracz ma orać w nadziei, a młocarz – [młócić] w
nadziei, że będzie miał coś z tego.
11
Jeżeli więc my zasialiśmy wam dobra
duchowe, to cóż wielkiego, że uczestniczymy w żniwie waszych dóbr
doczesnych?
12
Jeżeli inni mają udział w waszej majętności, to czemuż raczej
nie my? Nie korzystaliśmy jednak z tej możności, lecz znosimy wszystko byle
nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej.
13
Czyż nie wiecie, że
ci, którzy trudzą się około ofiar, żywią się ze świątyni, a ci, którzy
posługują przy ołtarzu, mają udział w [ofiarach] ołtarza?
14
Tak też i Pan
postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię.
15
Lecz ja
z żadnego z tych praw nie skorzystałem. Piszę zaś to, nie żeby coś osiągnąć
w ten sposób. Wolałbym raczej umrzeć niż… Nikt mię nie pozbawi mojej
chluby.
16
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię.
Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii!
17
Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli
działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza.
18
Jakąż
przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej
zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.
19
Tak więc nie
zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi
byli ci, których pozyskam.
20
Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać
Żydów. Dla tych, co są pod Prawem, byłem jak ten, który jest pod Prawem -
choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem – by pozyskać tych, co
pozostawali pod Prawem.
21
Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie
podlegający Prawu – nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz
podlegając prawu Chrystusowemu – by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem.

22
Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się
wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych.
23

Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

24
Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy
wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie,
abyście ją otrzymali.
25
Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie
odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą.
26
Ja
przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w
próżnię,
27
lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym
głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego.

Zostaw wpis