Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Tesaloniczan (1 Tes 1)

Adres

1
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu
Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!

Dziękczynienie za łaski

2
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was
nieustannie w naszych modlitwach,
3
pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na
wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym
Jezusie Chrystusie.
4
Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym,

5
bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko
słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania.
Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.

Uznanie dla postawy adresatów

6
A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha
Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana,
7
by okazać się w ten
sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.
8
Dzięki wam
nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara
w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić.
9

Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i
jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu

10
i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa,
naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

Zostaw wpis