Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Tesaloniczan (1 Tes 4)

Zasady świętości życia

1
A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego,
coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu -
jak już postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi!
2
Wiecie przecież,
jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.
3
Albowiem wolą Bożą jest wasze
uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty,
4
aby każdy umiał utrzymywać
ciało własne w świętości i we czci,
5
a nie w pożądliwej namiętności, jak
to czynią nie znający Boga poganie.
6
Niech nikt w tej sprawie nie wykracza
i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy,
zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego.
7
Nie powołał
nas Bóg do nieczystości, ale do świętości.
8
A więc kto [to] odrzuca, nie
człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego.

9
Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej,
albowiem Bóg was samych naucza, abyście się wzajemnie miłowali.
10
Czynicie
to przecież w stosunku do wszystkich braci w całej Macedonii.
11
Zachęcam
was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali
zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami, jak
to wam nakazaliśmy.
12
Wobec tych, którzy pozostają na zewnątrz,
zachowujcie się szlachetnie, a nie będzie wam potrzeba nikogo.

O powtórnym przyjściu Chrystusa

13
Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy
umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei.

14
Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to
również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
15
To
bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na
przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
16
Sam bowiem Pan
zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a
zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
17
Potem my, żywi i pozostawieni,
wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten
sposób zawsze będziemy z Panem.
18
Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi
słowami!

Zostaw wpis