Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Tymoteusza (1 Tm 2)

Zalecenie wspólnych modłów za wszystkich

1
Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania,
dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi:
2
za królów i za
wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i
spokojne z całą pobożnością i godnością.
3
Jest to bowiem rzecz dobra i miła
w oczach Zbawiciela naszego, Boga,
4
który pragnie, by wszyscy ludzie
zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

5
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi,
człowiek, Chrystus Jezus,
6
który wydał siebie samego na okup za wszystkich
jako świadectwo we właściwym czasie.
7
Ze względu na nie ja zostałem
ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię -
nauczycielem pogan we wierze i prawdzie.

Zachowanie się mężczyzn i kobiet podczas modlitwy

8
Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce
czyste, bez gniewu i sporu.
9
Podobnie kobiety – w skromnie zdobnym
odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie
zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem,
10

lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do
pobożności.

11
Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się.
12
Nauczać
zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by]
trwała w cichości.
13
Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem -
Ewa.
14
I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w
przestępstwo.
15
Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci; [będą zbawione
wszystkie], jeśli wytrwają w wierze i miłości, i uświęceniu – z umiarem.

Zostaw wpis