Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List do Tymoteusza (1 Tm 6)

Niewolnicy i panowie

1
Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów
uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i
[naszej] nauce.
2
Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niechaj ich nie
lekceważą z tego powodu, że są braćmi, ale niech im lepiej służą, dlatego że
są oni wierzącymi i umiłowanymi jako uczestnicy dobrodziejstwa. Tych rzeczy
nauczaj i do nich zachęcaj!

Wady błędnowierców

3
Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego
Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością,
4
jest nadęty, niczego
nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się:
zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia,
5
ciągłe spory ludzi
o wypaczonym umyśle i którym brak prawdy – ludzi, którzy uważają, że
pobożność jest źródłem zysku.
6
Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z
poprzestawaniem na tym, co wystarczy.
7
Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten
świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść.
8
Mając natomiast żywność i
odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!
9
A ci, którzy chcą
się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i
szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.
10

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to
uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych
przeszyli wielu boleściami.

Zachęta do wiernej służby

11
Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a
podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością,
łagodnością!
12
Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do
niego zostałeś powołany i [o nim] złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu
świadków.
13
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa
Jezusa – Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata -
14
ażebyś
zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego
Pana, Jezusa Chrystusa.

15
Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca,
Król królujących i Pan panujących,

16
jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną,

którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć:
Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.

O właściwym użyciu bogactwa

17
Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali
nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie
udziela do używania,
18
niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech
będą hojni, uspołecznieni,
19
odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą
podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie.

Zakończenie

20
O, Tymoteuszu, strzeż depozytu [wiary] unikając światowej czczej
gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy,
21
jaką obiecując
niektórzy odpadli od wiary.

Łaska z wami!

Zostaw wpis