Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List św. Piotra (1 P 1)

Adres

1
Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przybyszów wśród
rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii,
2
którzy wybrani
zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali
uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa
Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie!

Nadzieja i jej podstawa

3
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa
na nowo zrodził nas do żywej nadziei:
4
do dziedzictwa niezniszczalnego i
niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie.
5
Wy
bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego
objawić się w czasie ostatecznym.
6
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie
doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.
7
Przez to wartość
waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które
przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu
Jezusa Chrystusa.
8
Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego
teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością
niewymowną i pełną chwały
9
wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary -
zbawienie dusz.

10
Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy – ci,
którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę.
11
Badali oni, kiedy i na
jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał
cierpienia [przeznaczone] dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia.

12
Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć
sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą
zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.

Upomnienia dotyczące osobistej świętości

13
Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] trzeźwi,
miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu
Jezusa Chrystusa.
14
[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do
waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi,
15
ale w całym
postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was
powołał,
16
gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.
17

Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi według
uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.

18
Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego
postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem,

19
ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.

20
On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w
ostatnich czasach się objawił ze względu na was.
21
Wyście przez Niego
uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że
wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
22
Skoro już dusze swoje
uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości
bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie.
23
Jesteście bowiem
ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego,
dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa.
24
Każde bowiem ciało jak
trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł,

25
słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą
Nowinę.

Zostaw wpis