Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

1 List św. Piotra (1 P 2)

1
Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i
jakiekolwiek złe mowy,
2
jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie
duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku
zbawieniu -
3
jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan.
4
Zbliżając
się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi,
ale u Boga wybranym i drogocennym,
5
wy również, niby żywe kamienie,
jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo,
dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
6

To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny,
wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie
zawiedziony.
7
Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie
wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą
węgła -
8
i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu,
upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.
9
Wy zaś jesteście wybranym
plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na
własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was
wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła,
10
wy, którzyście byli
nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili
miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

Upomnienia dotyczące stosunków z bliźnimi

11
Umiłowani! Proszę, abyście jak obcy i przybysze powstrzymywali się
od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy.
12
Postępowanie wasze
wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom
wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako
złoczyńców.

13
Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy
to królowi jako mającemu władzę,
14
czy to namiestnikom jako przez niego
posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy
dobrze czynią.
15
Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki
zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich.
16
Jak ludzie wolni
[postępujcie], nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła,
ale jak niewolnicy Boga.
17
Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się
bójcie, czcijcie króla!

18
Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i
łagodnym, ale również surowym.
19
To się bowiem podoba [Bogu], jeżeli ktoś
ze względu na sumienie [uległe] Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie.

20
Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? – Ale
to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia.
21

Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za
was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.
22
On grzechu nie
popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu.
23
On, gdy Mu złorzeczono, nie
złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi
sprawiedliwie.
24
On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo,
abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości -
Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.
25
Błądziliście bowiem jak owce,
ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

Zostaw wpis