Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Królewska (2 Krl 15)

Azariasz panuje w Judzie (767-739)

1
W dwudziestym siódmym roku [panowania] Jeroboama, króla izraelskiego -
Azariasz, syn Amazjasza, został królem judzkim.
2
W chwili objęcia rządów
miał szesnaście lat i panował pięćdziesiąt dwa lata w Jerozolimie. Matce
jego było na imię Jekolia – z Jerozolimy.
3
Czynił on to, co jest słuszne w
oczach Pańskich – tak jak czynił jego ojciec Amazjasz.
4
Jedynie wyżyny nie
zostały usunięte. W dalszym ciągu lud składał na wyżynach ofiary krwawe i
kadzielnice.

5
Lecz Pan dotknął króla, tak iż stał się trędowaty aż do dnia swojej
śmierci, i mieszkał w domu odosobnienia – podczas gdy Jotam, jego syn,
kierował pałacem i sądził lud kraju.
6
A czyż pozostałe dzieje Azariasza i
wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
7
I
spoczął Azariasz ze swymi przodkami, i pochowano go z jego przodkami w
Mieście Dawidowym. A syn jego Jotam został w jego miejsce królem.

Zachariasz panuje w Izraelu (753)

8
W trzydziestym ósmym roku [panowania] Azariasza, króla judzkiego,
Zachariasz, syn Jeroboama, został królem izraelskim w Samarii – na sześć
miesięcy.
9
Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, tak jak czynili
jego przodkowie. Nie zerwał z <całym> grzechem Jeroboama, syna Nebata, do
którego ów doprowadził Izraela.

10
Szallum, syn Jabesza, uknuł spisek przeciw niemu, zadał mu cios
śmiertelny w Jibleam i został w jego miejsce królem.

11
Pozostałe zaś dzieje Zachariasza opisano w Księdze Kronik Królów
Izraela.
12
Takie było słowo Pana, które wypowiedział do Jehu: “Synowie twoi
aż do czwartego pokolenia będą zasiadali na tronie Izraela”. I tak się
spełniło.

Szallum panuje w Izraelu (753)

13
Szallum, syn Jabesza, został królem w trzydziestym dziewiątym roku
[panowania] Ozjasza, króla judzkiego, i rządził jeden miesiąc w Samarii.

14
Menachem, syn Gadiego, przyszedł z Tirsy i wszedł do Samarii. Zadał
cios śmiertelny Szallumowi, synowi Jabesza, w Samarii, i został w jego
miejsce królem.
15
Pozostałe zaś dzieje Szalluma oraz spisek, jaki uknuł,
opisano w Księdze Kronik Królów Izraela.
16
Podówczas Menachem spustoszył
Tappuach – zabijając wszystkich, którzy w nim byli – oraz okolice jego,
począwszy od Tirsy, ponieważ mu nie otworzono bram. Spustoszył je, a
wszystkie w nim brzemienne kobiety rozpruwał.

Menachem panuje w Izraelu (752-742)

17
W trzydziestym dziewiątym roku [panowania] Azariasza, króla
judzkiego, Menachem, syn Gadiego, został królem izraelskim w Samarii – na
dziesięć lat.
18
Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich; nie zerwał z
grzechami Jeroboama, syna Nebata, do których ów doprowadził Izraela.

Za jego czasu
19
wtargnął do kraju Pul, król asyryjski. Menachem dał
Pulowi tysiąc talentów srebra, aby zapewnić sobie jego pomoc i umocnić
władzę królewską w swoim własnym ręku.
20
Menachem uzyskał te pieniądze od
Izraelitów, od wszystkich ludzi zamożnych – po pięćdziesiąt syklów od głowy
- aby je wręczyć królowi asyryjskiemu. Wycofał się więc król asyryjski, nie
zatrzymując się tam w kraju.

21
A czyż pozostałe dzieje Menachema i wszystkie jego czyny nie są
opisane w Księdze Kronik Królów Izraela?
22
I spoczął Menachem ze swoimi
przodkami, a syn jego, Pekachiasz, został w jego miejsce królem.

Pekachiasz panuje w Izraelu (742-739)

23
W pięćdziesiątym roku [panowania] Azariasza, króla judzkiego -
Pekachiasz, syn Menachema, został królem izraelskim w Samarii – na dwa lata.

24
Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich. Nie zerwał z grzechami
Jeroboama, syna Nebata, do których ów doprowadził Izraela.

25
Tarczownik jego, Pekach, syn Remaliasza, uknuł spisek przeciw niemu i
zabił go w Samarii, w baszcie pałacu królewskiego – Argoba też i Arieha – a
razem z nim pięćdziesięciu ludzi z Gileadu. Zabił go i został w jego miejsce
królem.

26
Pozostałe zaś dzieje Pekachiasza i wszystkie jego czyny opisano w
Księdze Kronik Królów Izraela.

Pekach panuje w Izraelu (739-731)

27
W pięćdziesiątym drugim roku [panowania] Azariasza, króla judzkiego,
Pekach, syn Remaliasza, został królem izraelskim w Samarii, na dwadzieścia
lat.
28
Czynił on to, co jest złe w oczach Pana. Nie zerwał z grzechem
Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela.

29
Za czasu Pekacha, króla izraelskiego, wtargnął Tiglat-Pileser, król
asyryjski, i zajął Ijjon, Abel-Bet-Maaka, Janoach, Kedesz, Chasor, Gilead,
Galileję, cały kraj Neftalego, a pojmanych przesiedlił do Asyrii.
30
Ozeasz,
syn Eli, uknuł spisek przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza. Zadał mu cios
śmiertelny i został w jego miejsce królem <w dwudziestym roku [panowania]
Jotama, syna Ozjasza>.

31
Pozostałe zaś dzieje Pekacha i wszystkie jego czyny opisano w Księdze
Kronik Królów Izraela.

Jotam panuje w Judzie (739-734)

32
W drugim roku [panowania] Pekacha, syna Remaliasza, króla
izraelskiego, Jotam, syn Azariasza, został królem judzkim.
33
W chwili
objęcia rządów miał dwadzieścia pięć lat i panował szesnaście lat w
Jerozolimie. Matce jego było na imię Jerusza – córka Sadoka.
34
Czynił on
to, co jest słuszne w oczach Pańskich. Działał zupełnie tak, jak jego ojciec
Azariasz.
35
Jedynie wyżyny nie zostały usunięte. W dalszym ciągu lud
składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne. On to zbudował Bramę Górną
świątyni Pańskiej.

36
A czyż pozostałe dzieje Jotama i wszystkie jego czyny nie są opisane
w Księdze Kronik Królów Judy?
37
W owym czasie Pan zaczął posyłać przeciw
Judzie Resina, króla Aramu, i Pekacha, syna Remaliasza.
38
I spoczął Jotam
przy swoich przodkach i pochowano go z jego przodkami w Mieście Dawida, jego
praojca, a jego syn Achaz został w jego miejsce królem.

Zostaw wpis