Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Królewska (2 Krl 16)

Achaz panuje w Judzie (734-728)

1
W siedemnastym roku [panowania] Pekacha, syna Remaliasza, Achaz, syn
Jotama, został królem judzkim.
2
W chwili objęcia rządów Achaz miał
dwadzieścia lat, a szesnaście lat panował w Jerozolimie. Nie czynił on
tego, co jest słuszne w oczach Pana, Boga jego, tak jak jego praojciec,
Dawid,
3
lecz kroczył drogą królów izraelskich. A nawet syna swego
przeprowadził przez ogień – na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan
wypędził przed Izraelitami.
4
Składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach
i pagórkach, i pod każdym drzewem zielonym.

5
Wówczas Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski,
wyruszyli do bitwy przeciw Jerozolimie. Osaczyli Achaza, lecz nie mogli go
pokonać.
6
W tym samym czasie Resin, król Aramu, włączył Elat do Edomu.
Wypędził Judejczyków z Elat, a Edomici weszli do Elat i zamieszkali aż do
dnia dzisiejszego.
7
Wtedy Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego
Tiglat-Pilesera ze słowami: “Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i
wybaw mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla izraelskiego, którzy stanęli
przeciwko mnie”.

8
Achaz wziął srebro i złoto, które było w świątyni Pańskiej i w
skarbcach pałacu królewskiego, i przesłał je królowi asyryjskiemu jako dar
hołdowniczy.
9
Król asyryjski wysłuchał go. Wyruszył król asyryjski
przeciwko Damaszkowi i zajął go, a mieszkańców zabrał w niewolę do Kir.
Resina zaś kazał zabić.

10
Kiedy król Achaz udał się na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem
asyryjskim, do Damaszku, ujrzał ołtarz w Damaszku. Wtedy król Achaz przesłał
kapłanowi Uriaszowi podobiznę ołtarza i wzorzec całej jego budowy.
11
Zatem
kapłan Uriasz zbudował ołtarz. Jak król Achaz polecił we wszystkich
wskazaniach z Damaszku, tak pracę wykonał kapłan Uriasz, zanim jeszcze król
Achaz wrócił z Damaszku.
12
Kiedy król przybył z Damaszku i ujrzał ołtarz,
zbliżył się do ołtarza i wstąpił na niego.
13
I kazał w dym obrócić swą
ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową, wylał ofiarę płynną, a krwią swych
ofiar biesiadnych kropił ołtarz.
14
Ołtarz z brązu, który stał przed
obliczem Pańskim, kazał odsunąć sprzed świątyni – z przestrzeni między
ołtarzem a świątynią Pańską – i postawić go obok [wielkiego] ołtarza na
północ.
15
Kapłanowi Uriaszowi zaś król Achaz wydał rozkaz następujący: “Na
wielkim ołtarzu masz palić ofiarę całopalną poranną i ofiarę pokarmową
wieczorną, ofiarę całopalną króla i jego ofiarę pokarmową, oraz ofiarę
całopalną całego ludu kraju, jego ofiary pokarmowe i płynne. Będziesz też na
niego wylewał całą krew ofiar całopalnych i krew ofiar krwawych. To zaś, co
się odnosi do ołtarza z brązu, ma pozostać do mego rozpatrzenia”.
16
Kapłan
Uriasz wykonał wszystko, co mu rozkazał król Achaz.

17
Król Achaz kazał odciąć listwy z podwozi i wyjąć z nich kadzie.
Kazał również zdjąć “morze” sponad wołów miedzianych, które pod nim były, i
postawić je na posadzce kamiennej.
18
Następnie kazał usunąć kryty krużganek
szabatowy, który zbudowano przy świątyni, oraz zewnętrzne wejście królewskie
do świątyni Pańskiej – ze względu na króla asyryjskiego.

19
A czyż pozostałe dzieje Achaza i wszystkie jego czyny nie są opisane
w Księdze Kronik Królów Judy?
20
I spoczął Achaz ze swymi przodkami, i
pochowany został z przodkami swymi w Mieście Dawidowym, a syn jego,
Ezechiasz, został w jego miejsce królem.

Zostaw wpis