Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Królewska (2 Krl 21)

DWAJ KRÓLOWIE BEZBOŻNI

Manasses panuje w Judzie (699-643)

1
W chwili objęcia rządów Manasses miał dwanaście lat i panował
pięćdziesiąt pięć lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Chefsiba.
2

Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich – na modłę ohydnych grzechów
tych ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami.
3
Na powrót odbudował
wyżyny, które zniósł jego ojciec, Ezechiasz. Wznosił ołtarze Baalowi i
zrobił aszerę – tak jak robił Achab, król Izraela. Oddawał pokłon całemu
wojsku niebieskiemu i służył mu.
4
Budował również ołtarze w świątyni
Pańskiej, o której Pan powiedział: “W Jeruzalem kładę moje Imię”.
5
Budował
ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwóch dziedzińcach świątyni
Pańskiej.
6
Przeprowadził syna swego przez ogień, uprawiał wróżbiarstwo i
czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana,
tak iż Go pobudził do gniewu.
7
Posąg Aszery, który sporządził, postawił w
świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do syna jego, Salomona: “W
świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela,
kładę moje Imię na wieki.
8
I już nie dopuszczę, by noga Izraelitów poszła
na tułaczkę z dala od ziemi, którą dałem ich przodkom – o ile tylko będą
pilnie przestrzegali wszystkiego, co im przykazałem, oraz całego Prawa,
które im nadał sługa mój, Mojżesz”.
9
Lecz oni nie słuchali, a Manasses
wprowadził ich w błąd, tak iż czynili większe zło aniżeli narody pogańskie,
które Pan wytracił przed Izraelitami.

10
Wtedy Pan powiedział przez sługi swoje – proroków – te słowa:
11

“Ponieważ Manasses, król judzki, popełnił te ohydne grzechy – gorsze zło
aniżeli wszystko, co czynili Amoryci przed nim – i nawet Judę doprowadził do
grzechu przez swoje bożki,
12
przeto tak mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja
sprowadzam zagładę na Jeruzalem i na Judę, tak iż wszystkim, którzy o tym
usłyszą, zadzwoni w obu uszach.
13
Rozciągnę nad Jeruzalem sznur
[zniszczenia] Samarii i pion domu Achaba. I wytrę Jeruzalem, tak jak
wyciera się miskę, a po wytarciu obraca się dnem do góry.
14
Odrzucę resztę
mego dziedzictwa, wydam je w ręce nieprzyjaciół, tak iż staną się łupem i
pastwą wszystkich swoich wrogów,
15
ponieważ czynili to, co jest złe w moich
oczach, i obrażali Mnie od chwili wyjścia ich przodków z Egiptu aż do dnia
dzisiejszego”.

16
Nawet krew niewinną przelał Manasses w tak ogromnej ilości, iż
napełnił nią Jerozolimę od krańca do krańca – oprócz grzechów, w które
wciągnął Judę, czyniąc to, co jest złe w oczach Pańskich.
17
A czyż
pozostałe dzieje Manassesa, wszystkie jego czyny i grzechy, które popełnił,
nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?
18
I spoczął Manasses ze swymi
przodkami, i pochowany został w ogrodzie swego domu, w ogrodzie Uzzy, a syn
jego Amon został w jego miejsce królem.

Amon panuje w Judzie (643-641)

19
W chwili objęcia rządów Amon miał dwadzieścia dwa lata i panował dwa
lata w Jerozolimie. Matce jego było na imię Meszulemet – córka Charusa z
Jotba.
20
Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, tak jak czynił jego
ojciec, Manasses.
21
Kroczył on tą samą drogą, którą szedł jego ojciec.
Służył bożkom, którym służył jego ojciec, i pokłon im oddawał.
22
Opuścił
Pana, Boga swoich przodków, i nie kroczył drogą Pańską.

23
Słudzy Amona uknuli spisek przeciw niemu i zabili króla w jego
pałacu.
24
Lecz lud kraju wytracił wszystkich, którzy spiskowali przeciw
królowi Amonowi, i w jego miejsce lud kraju ustanowił królem syna jego
Jozjasza.

25
A czyż pozostałe czyny Amona, których dokonał, nie są opisane w
Księdze Kronik Królów Judy?
26
Pochowano go w jego grobowcu, w ogrodzie
Uzzy, a syn jego Jozjasz został w jego miejsce królem.

Zostaw wpis