Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Królewska (2 Krl 3)

WOJNA MOABSKA

Joram panuje w Izraelu (852-841)

1
Joram, syn Achaba, objął władzą nad Izraelem w Samarii w osiemnastym roku
[panowania] Jozafata, króla judzkiego, i królował dwanaście lat.
2
Czynił on
to, co jest złe w oczach Pańskich, jednakże nie tak bardzo, jak jego ojciec
i jego matka, ponieważ usunął stelę Baala, którą sporządził jego ojciec.
3

Przylgnął jednak do grzechu, do którego doprowadził Izraela Jeroboam, syn
Nebata, i nie zerwał z nim.

Wyprawa przeciw Moabowi

4
Mesza, król Moabu, był hodowcą trzód i dostarczał królowi
izraelskiemu sto tysięcy owiec i wełnę ze stu tysięcy baranów.
5
Lecz po
śmierci Achaba król Moabu zbuntował się przeciwko królowi izraelskiemu.

6
W tym samym czasie król Joram wyszedł z Samarii i dokonywał przeglądu
całego Izraela.
7
Podróżując, polecił oświadczyć Jozafatowi, królowi
judzkiemu: “Król Moabu zbuntował się przeciwko mnie. Czy zechcesz wyruszyć
ze mną na wojnę przeciw Moabowi?” Odpowiedział: “Wyruszę; ja tak, jak i ty,
lud mój, jak i twój lud, konie moje, jak i twoje konie”.
8
A on jeszcze
zapytał: “Którą drogą wyruszymy?” Odpowiedział: “Drogą przez pustynię
Edomu”.

9
Zatem wyruszyli w drogę: król izraelski, król judzki i król Edomu.
Kiedy zaś krążyli po drogach siedem dni, zabrakło wody dla wojska
obozującego i bydła, które szło za nimi.
10
Wtedy król izraelski zawołał:
“Biada! Albowiem Pan zwołał tych trzech królów, by ich wydać w ręce Moabu”.

11
Jozafat zaś odrzekł: “Czy tu nie ma proroka Pańskiego, byśmy przez niego
mogli zapytać się Pana?” Odpowiedział jeden ze sług króla izraelskiego:
“Jest tu Elizeusz, syn Szafata, który polewał wodą ręce Eliasza”.
12

Jozafat zaś powiedział: “On ma słowo Pańskie”. Więc król izraelski, Jozafat,
i król Edomu poszli do niego.
13
Elizeusz zaś rzekł do króla izraelskiego:
“Cóż ja mam do ciebie, a ty do mnie? Idź do proroków ojca twego i do
proroków twojej matki!” Odpowiedział mu król Izraela: “Nie! Czy Pan zwołał
tych trzech królów, aby ich wydać w ręce Moabu?”
14
Elizeusz odrzekł: “Na
życie Pana Zastępów, przed którego obliczem stoję! Gdybym nie miał względu
na Jozafata, króla judzkiego – to ani bym na ciebie nie zważał, ani bym na
ciebie nie spojrzał.
15
Teraz jednak przyprowadźcie mi harfiarza”. Kiedy zaś
harfiarz grał na strunach, spoczęła na nim ręka Pańska
16
i powiedział:
“Tak mówi Pan: Wykopcie w tym wąwozie rowy obok rowów.
17
Bo tak mówi Pan:
Nie zobaczycie wiatru, nie zobaczycie deszczu, a przecież wąwóz ten napełni
się wodą i pić będziecie wy, wasze stada i wasze bydło.
18
Lecz jeszcze tego
jest mało w oczach Pana, ponieważ wyda On Moab w wasze ręce.
19
Zburzycie
wszystkie miasta obwarowane <i wszystkie znaczniejsze miasta>. Wytniecie
wszystkie drzewa użyteczne. Zasypiecie wszystkie źródła wód. Wszystkie zaś
pola uprawne spustoszycie narzucając kamieni”.
20
Rano więc – w porze
składania ofiar z pokarmów – oto napłynęła woda drogą od strony Edomu, tak
iż okolica wypełniła się wodą.

21
Kiedy wszyscy Moabici dowiedzieli się, że królowie wyruszyli, aby
stoczyć z nimi bitwę, zwołali wszystkich zdolnych do noszenia broni i
stanęli na granicy.
22
Kiedy rano wstali i kiedy słońce rozbłysło nad
wodami, Moabici ujrzeli z oddali wodę czerwoną jak krew.
23
Powiedzieli
więc: “To krew! Z pewnością królowie powycinali się nawzajem, uderzywszy
jeden na drugiego. A teraz pójdźmy po łupy, Moabie!”

24
Kiedy przyszli pod obóz Izraela, Izraelici powstali i uderzyli na
Moabitów, tak iż ci przed nimi rzucili się do ucieczki. Oni zaś szli naprzód
i bili Moabitów.
25
Burzyli miasta. Każdy rzucał kamienie na wszelkie pola
uprawne, aby je nimi pokryć. Zasypywali wszystkie źródła wody. Wycinali
wszelkie drzewa użyteczne. Wreszcie pozostało tylko Kir-Chareszet. Osaczyli
je procarze i rzucali na nie kamieniami.

26
Kiedy król Moabu ujrzał, że nie może sprostać bitwie, wziął ze sobą
siedmiuset mężów dobywających miecza, aby przebić się do króla Edomu, lecz
nie zdołał.
27
Wtedy wziął syna swego pierworodnego, który miał po nim
panować, i złożył go jako ofiarę całopalną na murze. Wówczas wielkie
oburzenie ogarnęło Izraelitów, tak iż odeszli od niego i wrócili do swojego
kraju.

Zostaw wpis