Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 12)

Niewierność Roboama

1
Gdy się utwierdziło i umocniło panowanie Roboama, opuścił on Prawo
Pańskie, a z nim cały Izrael.
2
W piątym roku [panowania] króla Roboama
nadciągnął Sziszak, król egipski, przeciw Jerozolimie, albowiem [mieszkańcy
jej] okazali niewierność wobec Pana.
3
[Nadciągnął] z tysiącem dwustu
rydwanami i sześćdziesięciu tysiącami jeźdźców oraz niezliczonym tłumem
ludzi, którzy z nim wyszli z Egiptu: z Libijczykami, Sukkijczykami i
Kuszytami.
4
I zdobył on warowne miasta Judy i doszedł aż do Jerozolimy.
5

Wtedy to prorok Szemajasz udał się do Roboama i książąt judzkich, którzy się
wycofali przed Sziszakiem do Jerozolimy, i rzekł im: “Tak mówi Pan: Wyście
mnie opuścili i Ja także was opuszczam, [oddając] w ręce Sziszaka”.

6
Upokorzyli się wtedy książęta Izraela wraz z królem i rzekli:
“Sprawiedliwy jest Pan”.
7
Widząc ich upokorzenie, Pan skierował te słowa do
Szemajasza: “Ponieważ upokorzyli się, nie zniszczę ich i ześlę niebawem
ocalenie, i mego gniewu nie wyleję na Jerozolimę za pośrednictwem Sziszaka.

8
Staną się jednak jego sługami, aby poznali różnicę między służbą u Mnie a
służbą królestwom [innych] ziem”.
9
Nadciągnął więc król egipski, Sziszak,
przeciw Jerozolimie i zabrał kosztowności świątyni Pańskiej oraz
kosztowności pałacu królewskiego; wszystko to zabrał. Zabrał również złote
tarcze, które sporządził Salomon.
10
Wobec tego król Roboam zamiast nich
sporządził tarcze z brązu i powierzył je dowódcom straży pilnującej wejścia
do pałacu królewskiego.
11
Odtąd za każdym razem, kiedy król wchodził do
świątyni Pańskiej, wchodziła straż, wnosiła je, a potem odnosiła do
zbrojowni straży.
12
Gdy [król] się upokorzył, odwrócił się od niego gniew
Pana i nie zniszczył go całkowicie. Zresztą i w Judzie były rzeczy dobre.
13

Umocnił się więc król Roboam w Jerozolimie i panował. Kiedy został królem,
miał lat czterdzieści jeden, a siedemnaście lat panował w Jerozolimie, w
mieście, które wybrał Pan ze wszystkich pokoleń izraelskich, aby tam
umieścić swe Imię. Jego matce było na imię Naama, Ammonitka.
14
Jednakże
postępował źle, albowiem nie skłonił swego serca, aby szukać Pana.
15
A czyż
dzieje Roboama, od pierwszych do ostatnich, nie są opisane w Dziejach
proroka Szemajasza i “Widzącego” Iddo, <w porządku rodowodu>? Walki zaś
Roboama z Jeroboamem trwały przez cały czas.
16
Po czym spoczął Roboam przy
swoich przodkach i pogrzebany został w Mieście Dawidowym, a syn jego Abiasz
został w jego miejsce królem.

Zostaw wpis