Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 14)

Asa tępi bałwochwalstwo

1
Asa czynił to, co jest dobre i słuszne w oczach Pana, Boga jego.
2
Usunął
ołtarze obcych bogów i wyżyny, pokruszył stele, wyciął aszery.
3
Nakazał
mieszkańcom Judy, by szukali Pana, Boga swych ojców, i wypełniali prawo oraz
przykazanie.
4
Zniósł we wszystkich miastach Judy wyżyny i stele słoneczne.
Jego królestwo zaznało pokoju w jego czasach.
5
Wybudował też miasta warowne
w Judzie, ponieważ kraj był spokojny, i nie prowadził wojny w owych latach,
Pan bowiem udzielił mu pokoju.
6
Rzekł więc do mieszkańców Judy: “Odbudujmy
te miasta i otoczmy murem, [opatrzmy] wieżami, bramami, zaworami, dopóki
jeszcze kraj jest w naszym władaniu. Ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego,
On także szukał nas i udzielił nam zewsząd pokoju”. Budowali zatem i
powodziło się im.
7
Asa miał trzysta tysięcy wojska z Judy, noszących tarcze
i dzidy. Z pokolenia Beniamina, uzbrojonych w tarcze i łuk dwieście
osiemdziesiąt tysięcy a wszyscy byli dzielnymi wojownikami.
8
Powstał
przeciw nim Zerach Kuszyta w sile miliona żołnierzy i trzystu rydwanów i
doszedł aż do Mareszy.
9
Przeciwko niemu wystąpił Asa. Stanęli do walki w
Dolinie Sefaty w pobliżu Mareszy.
10
Wtedy to wezwał Asa Pana, Boga swego, i
rzekł: “Panie, nie ma Tobie równego, by przyjść z pomocą [w walce] między
potężnym a pozbawionym siły. Wesprzyj nas, Panie, Boże nasz, bo Tobie ufamy
i w Twoim imieniu wystąpiliśmy przeciwko temu mnóstwu. Panie, Ty jesteś
naszym Bogiem. Nie daj się zwyciężyć nikomu!”
11
Pobił więc Pan Kuszytów
wobec Asy i wobec Judy, wskutek czego Kuszyci uciekli.
12
Asa zaś i lud,
który z nim był, ścigali ich aż do Geraru. Kuszytów padło wtedy tylu, że nie
ostał się nikt przy życiu, albowiem zostali starci przed Panem i Jego
wojskiem. Zdobyto bardzo wielki łup.
13
Zdobyli też wszystkie miasta,
otaczające Gerar, ogarnął bowiem ich [mieszkańców] bardzo wielki strach, tak
iż mogli złupić je wszystkie. A łup w nich był wielki.
14
Uderzyli także na
zagrody bydła, uprowadzając mnóstwo owiec i wielbłądów, a potem wrócili do
Jerozolimy.

Zostaw wpis