Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 17)

Rządy Jozafata judzkiego

1
Jego syn Jozafat został w jego miejsce królem i umocnił się przeciwko
Izraelowi.
2
Umieścił wojsko we wszystkich warownych miastach Judy i dał
zarządców w ziemi judzkiej oraz w miastach Efraima, które zdobył jego ojciec
Asa.
3
Pan zaś był z Jozafatem, ponieważ postępował on takimi drogami, jak
na początku jego praojciec <Dawid>, i za Baalami nie chodził,
4
lecz szukał
Boga swoich ojców i postępował zgodnie z Jego przykazaniami. Występków
Izraela nie naśladował.
5
Umocnił więc Pan władzę królewską w jego ręku.
Wszyscy z Judy oddawali Jozafatowi daninę, tak że posiadał obfite bogactwo
i wielką sławę.
6
Serce jego umocniło się na drogach Pańskich, nadal więc
usuwał wyżyny i aszery z Judy.
7
W trzecim roku swego panowania posłał
swoich dowódców: Ben-Chaila i Obadiasza, Zachariasza, Netaneela i Mikajasza,
aby nauczali w miastach judzkich.
8
Z nimi zaś lewitów Szemajasza i
Netaniasza, Zebadiasza i Asahela, Szemiramota i Jonatana, Adoniasza,
Tobiasza i <Tob-Adoniasza>, a z nimi kapłanów Eliszamę i Jorama.
9
Nauczali
oni w Judzie, a mieli ze sobą księgę Prawa Pańskiego i obchodzili wszystkie
miasta Judy, pouczając lud.
10
A bojaźń Pańska padła na wszystkie królestwa
otaczające Judę, wskutek czego nie odważyły się walczyć z Jozafatem.
11

Nawet od Filistynów przynoszono Jozafatowi dary i daniny w srebrze, a
Arabowie przyprowadzali mu drobne bydło, siedem tysięcy siedemset baranów i
siedem tysięcy siedemset kozłów.
12
I tak doszedł Jozafat do szczytu swej
wielkości. Zbudował on w ziemi Judy zamki warowne i miasta spichlerzy.
13

Posiadał on liczną służbę w miastach judzkich i załogę dzielnych wojowników
w Jerozolimie.
14
A oto ich spis według ich szczepów. W Judzie tysiącznikami
byli: dowódca Adna, a z nim trzysta tysięcy dzielnych wojowników,
15
a przy
jego boku dowódca Jochanan, a z nim dwieście osiemdziesiąt tysięcy ludzi,
16

a przy jego boku Amazjasz, syn Zikriego, ochotnik w służbie Pańskiej, a z
nim dwieście tysięcy dzielnych wojowników.
17
A z Beniamina dzielny wojownik
Eliada, a z nim dwieście tysięcy łuczników i tarczowników.
18
Pod jego
rozkazami Jozabad, a z nim sto osiemdziesiąt tysięcy uzbrojonych ludzi.
19

Ci wszyscy służyli królowi oprócz tych, których król rozmieścił w warownych
miastach po całej ziemi Judy.

Zostaw wpis