Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 23)

Zamach stanu przeciw Atalii – Joasz królem

1
W siódmym roku Jojada nabrał otuchy i wciągnął do spisku setników:
Azariasza, syna Jerochama, Izmaela, syna Jochanana, Azariasza, syna Obeda,
Maasejasza, syna Adajasza, i Elisafata, syna Zikriego.
2
Obeszli oni ziemię
Judy i zebrali lewitów ze wszystkich miast judzkich oraz naczelników rodów
izraelskich, a potem przyszli do Jerozolimy.
3
Całe to zgromadzenie zawarło
układ z królem w świątyni Bożej. Wtedy rzekł im [Jojada]: “Oto syn króla.
Niech króluje, jak zapowiedział Pan o potomkach Dawida.
4
Oto rozkaz, który
macie wykonać. Trzecia część z was – kapłanów, lewitów i podejmujących
służbę w szabat, niech stanie na straży progów;
5
jedna trzecia – przy
pałacu królewskim, a jedna trzecia – przy Bramie Fundamentów, a cały lud na
dziedzińcach świątyni Pańskiej.
6
Niech nie wejdzie nikt do świątyni
Pańskiej, z wyjątkiem kapłanów i usługujących lewitów. Oni mogą wejść,
albowiem są poświęceni, a cały lud niech strzeże Bożych zarządzeń.
7
Niech
lewici otoczą króla w krąg, każdy z bronią w ręku. A kto by chciał wejść do
świątyni, niech zginie! Bądźcie przy królu, dokądkolwiek się uda”.
8
Lewici
więc i wszyscy z Judy wykonali wszystko tak, jak im rozkazał kapłan Jojada.
Każdy wziął swoich ludzi, tak tych, co podejmują służbę w szabat, jak tych,
co w szabat z niej schodzą, albowiem kapłan Jojada nie zwolnił zmian do
domu.
9
Kapłan zaś Jojada wręczył setnikom włócznie, tarcze i puklerze króla
Dawida, które były w świątyni Bożej.
10
Następnie rozstawił cały lud z
bronią w ręku dokoła króla wzdłuż świątyni od węgła południowego aż do węgła
północnego, przed ołtarzem i świątynią.
11
Wówczas wyprowadzono syna króla i
włożono na niego diadem i Świadectwo, i ogłoszono go królem. Namaścili go:
Jojada i jego synowie. Wołano też: “Niech żyje król!”

12
Atalia słysząc wrzawę ludu, cisnącego się i wysławiającego króla,
udała się do ludu, do świątyni Pańskiej.
13
Spojrzała, a oto król stoi przy
kolumnie przy wejściu, a dowódcy i trąby naokoło króla; cały lud kraju
raduje się i dmie w trąby, śpiewacy z instrumentami muzycznymi prowadzą
śpiewy pochwalne. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: “Spisek, spisek!”

14
Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, mówiąc im:
“Wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech
zginie od miecza!” Kapłan bowiem mówił: “Nie zabijajcie jej w świątyni
Pańskiej!”
15
Pochwycono ją, gdy dochodziła do wejścia do pałacu
królewskiego przy Bramie Końskiej, i tam ją zabito.

16
Wówczas Jojada zawarł przymierze między Panem a całym ludem i
królem, aby byli ludem Pańskim.
17
Po czym cały lud kraju wyruszył do
świątyni Baala i zburzył ją. Ołtarze jego i posągi potłuczono, a Mattana,
kapłana Baala, zabito przed ołtarzami.
18
I Jojada ustanowił straż dla
świątyni Pańskiej z kapłanów i lewitów, których Dawid podzielił na zmiany w
świątyni Pańskiej, aby składali Panu całopalenia, jak napisano w prawie
Mojżeszowym, wśród wesela i śpiewów, według rozporządzeń Dawidowych.
19

Ustanowił też odźwiernych przy bramach świątyni Pańskiej, aby przypadkiem
nie wszedł tam ktoś nieczysty.
20
Następnie wziął setników, możnych, rządców
ludu oraz cały lud kraju i wyprowadził króla ze świątyni. Potem wkroczyli
przez Bramę Wyższą do pałacu królewskiego i posadzili króla na tronie
królewskim.
21
Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju. Atalię
zaś zabito mieczem.

Zostaw wpis