Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 24)

Joasz odnawia świątynię

1
W chwili objęcia rządów Joasz miał siedem lat i panował czterdzieści lat w
Jerozolimie. Matce jego było na imię Sibia z Beer-Szeby.
2
Joasz czynił to,
co było słuszne w oczach Pańskich, przez wszystkie dni życia kapłana Jojady.

3
Jojada dobrał mu dwie żony, tak iż miał on synów i córki.
4
Potem powstał
w sercu Joasza zamiar, aby odnowić świątynię Pańską.
5
Zebrał więc kapłanów
i lewitów i rozkazał im: “Wyjdźcie do miast Judy i zbierajcie od całego
Izraela pieniądze na coroczne odnawianie świątyni waszego Boga. Pośpieszcie
się z tą sprawą!” Lewici jednak się nie śpieszyli.
6
Król więc przywołał ich
zwierzchnika, Jojadę, i rzekł mu: “Dlaczego nie domagałeś się od lewitów,
aby przynieśli z Judy i z Jerozolimy na rzecz Namiotu Świadectwa podatek,
który Mojżesz, sługa Pański, nałożył na całą społeczność Izraela?
7
Bezbożna
bowiem Atalia i jej synowie włamali się do świątyni Bożej i wszystkie
przedmioty Świątyni Pańskiej uczynili własnością Baalów”.
8
Ponadto rozkazał
król, aby sporządzono jedną skrzynię i umieszczono ją w bramie świątyni
Pańskiej na zewnątrz.
9
I ogłoszono w Judzie i w Jerozolimie, żeby przynosić
Panu podatek, który Mojżesz, sługa Boży, nałożył na Izraela na pustyni.
10

Uradowali się więc wszyscy naczelnicy i cały lud tak, iż przynosili
[pieniądze] i wrzucali do skrzyni, aż ją napełnili.
11
Co pewien czas, kiedy
zauważono, iż dużo jest pieniędzy, lewici przenosili skrzynię pod nadzór
królewski, następnie sekretarz króla i nadzorca z ramienia arcykapłana
opróżniali skrzynię. Potem odnoszono ją na miejsce. Tak czyniono codziennie,
zebrano więc mnóstwo pieniędzy.
12
Król i Jojada dawali je kierownikom robót
około świątyni Pańskiej.

Przy odnawianiu i umacnianiu świątyni Pańskiej byli zajęci murarze i
cieśle oraz kowale i brązownicy.
13
Robotnicy przystąpili do dzieła i dzięki
pracy ich rąk odnawianie posuwało się naprzód. Naprawili zatem świątynię
Bożą według jej planu i wzmocnili ją.
14
Kiedy to ukończyli, przynieśli
resztę pieniędzy do króla i Jojady, za które sporządzono sprzęty dla
świątyni Pańskiej: naczynia do służby Bożej i składania ofiar, czasze i inne
naczynia złote i srebrne. Codziennie przez wszystkie dni Jojady składano
całopalenia w świątyni Pańskiej.
15
Potem zestarzał się Jojada i syty życia
zmarł, mając lat sto trzydzieści.
16
Pogrzebali go w Mieście Dawidowym razem
z królami, albowiem dobrze czynił w Izraelu i względem Boga, i względem Jego
świątyni.

Niewierność Joasza ukarana

17
Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy judzcy i oddali pokłon
królowi. Król ich wtedy usłuchał.
18
Opuścili więc świątynię Pana, Boga
swego, i zaczęli czcić aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew
[Boży] nad Judą i nad Jerozolimą.
19
Posyłał więc [Pan] do nich proroków,
aby ich nawrócili do Pana i napominali, oni jednak ich nie słuchali.
20

Wtedy duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął
przed ludem i rzekł: “Tak mówi Bóg: Dlaczego przekraczacie przykazania
Pańskie? Dlatego się wam nie szczęści! Ponieważ opuściliście Pana i On was
opuści”.
21
Lecz oni sprzysięgli się przeciw niemu i ukamienowali go, z
rozkazu króla na dziedzińcu świątyni Pańskiej.
22
Król Joasz zapomniał już o
dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza, Jojada, i zabił
syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał: “Oby Pan to widział i pomścił, i za to
zażądał sprawy!”
23
I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu
wojsko Aramu. Wkroczywszy do Judy i do Jerozolimy, wyniszczyli z ludu
wszystkich jego naczelników, a całą swą zdobycz wysłali do króla Damaszku.

24
Choć wojsko Aramu weszło z małą liczbą żołnierzy, Pan jednak oddał mu
w ręce wielkie mnóstwo wojska, ponieważ [mieszkańcy Judy] opuścili Pana,
Boga swych ojców. I tak wykonało ono wyrok na Joaszu.
25
Kiedy się od niego
oddalili, pozostawiając go ciężko chorym, słudzy jego uknuli spisek przeciw
niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jojady. I zabili go na jego łóżku.
Zmarł i został pochowany w Mieście Dawidowym, ale nie złożono go w grobach
królewskich.
26
Spiskowcami przeciw niemu byli: Zabad, syn Ammonitki
Szimeat, i Jozabad, syn Moabitki Szimrit.
27
O jego zaś synach, wielkości
podatku i odbudowie świątyni Bożego domu napisano w Komentarzu do Księgi
Królów. A syn jego, Amazjasz, został w jego miejsce królem.

Zostaw wpis