Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 29)

Oczyszczenie świątyni za Ezechiasza

1
Ezechiasz objął rządy mając dwadzieścia pięć lat i panował dwadzieścia
dziewięć lat w Jerozolimie. Jego matce było na imię Abbija, córka
Zachariasza.
2
Czynił on to, co było słuszne w oczach Pańskich, podobny we
wszystkim do tego, co czynił jego przodek Dawid.
3
On to w pierwszym roku
swego panowania, w miesiącu pierwszym otworzył bramy świątyni Pańskiej i
naprawił je.
4
Wprowadził kapłanów i lewitów i zgromadził ich na dziedzińcu
wschodnim.
5
Potem im rzekł: “Posłuchajcie mnie, lewici! Teraz oczyśćcie
siebie i oczyśćcie dom Pana, Boga ojców waszych. Usuńcie to, co nieczyste, z
miejsca świętego.
6
Albowiem sprzeniewierzyli się nasi przodkowie i czynili
to, co jest złe w oczach Pana, Boga naszego, opuścili Go i odwrócili twarz
od przybytku Pańskiego, a tyłem do niego się obrócili.
7
Zamknęli bramy
przedsionka i pogasili lampy, nie składali w świątyni ofiar kadzielnych ani
całopaleń Bogu Izraela.
8
Dlatego spadł gniew Pana na Judę i na Jerozolimę.
I uczynił On z nich przedmiot lęku, zdumienia i drwin, jakeście sami
widzieli swoimi oczyma.
9
Oto dlaczego nasi przodkowie padali od miecza, a
synów naszych, nasze córki i nasze żony uprowadzono do niewoli.
10
Teraz
noszę w sercu zamiar zawarcia przymierza z Panem, Bogiem Izraela, aby
odwrócił od nas płonący swój gniew.
11
Synowie moi, nie bądźcie teraz
niedbali, bo wybrał was Pan, abyście stali w Jego obecności, abyście byli
dla Niego sługami do Jego rozporządzenia i składali Mu ofiary kadzielne”.
12

Powstali wtedy lewici: Machat, syn Amasaja, i Joel, syn Azariasza, z synów
Kehata, a z synów Merariego: Kisz, syn Abdiego, i Azariasz, syn Jalleleela;
a z Gerszonitów: Joach, syn Zimmy, i Eden, syn Joacha.
13
A z synów
Elisafana: Szimri i Jejel; z synów Asafa: Zachariasz i Mattaniasz.
14
Z
synów zaś Hemana: Jechiel i Szimei; z synów Jedutuna: Szemajasz i Uzzjel.
15

Zebrali oni swych braci i oczyścili się, a później na rozkaz króla, według
przepisów Pana, wkroczyli, by oczyścić świątynię Pańską.
16
Weszli także
kapłani do wnętrza świątyni Pańskiej, aby ją oczyścić. Cokolwiek nieczystego
znaleźli w świątyni Pańskiej, wszystko wyrzucili na dziedziniec świątyni
Pańskiej. Następnie brali to lewici, wynosili na zewnątrz i wrzucali do
potoku Cedron.
17
Zaczęli oczyszczanie w pierwszym dniu pierwszego miesiąca,
a w dniu ósmym tego miesiąca weszli do przedsionka Pańskiego. Dokonywali
oczyszczenia świątyni Pańskiej przez osiem dni. W szesnastym zaś dniu
pierwszego miesiąca zakończyli.
18
Udali się następnie do samego króla
Ezechiasza i oświadczyli: “Oczyściliśmy całą świątynię Pańską: ołtarz
całopalenia i wszystkie jego sprzęty, stół chlebów pokładnych i wszystkie
jego naczynia.
19
Wszystkie też naczynia, które zbezcześcił król Achaz w
czasie swego panowania, gdy się sprzeniewierzył, na nowo ustawiliśmy i
poświęcili. Oto one są przed ołtarzem Pańskim”.
20
Wstał król Ezechiasz,
zebrał naczelników miasta i poszedł do świątyni Pańskiej.
21
Przyprowadzono
wówczas siedem młodych cielców, siedem baranów, siedem jagniąt i siedem
kozłów na ofiarę przebłagalną za królestwo, za świątynię i za Judę.
Następnie polecił kapłanom, synom Aarona, by złożyli całopalenia na ołtarzu
Pańskim.
22
Zabito te cielce, a kapłani wzięli z nich krew i pokropili
ołtarz. Następnie zabiwszy barany pokropili krwią ołtarz. Zabili jagnięta i
skropili krwią ołtarz.
23
Przyprowadzili potem kozły, przeznaczone na ofiarę
za grzech, przed króla i zgromadzenie, aby włożyli na nie ręce.
24
Potem
kapłani je zabili, a ich krew wylali na ołtarz jako ofiarę przebłagalną dla
zadośćuczynienia za całego Izraela, albowiem król nakazał całopalenie i
przebłagalną ofiarę za całego Izraela.
25
Postawił też lewitów w świątyni
Pańskiej z cymbałami, harfami i cytrami według polecenia Dawida i Gada,
“Widzącego” królewskiego, oraz proroka Natana, rozkaz bowiem pochodził od
Pana za pośrednictwem Jego proroków.
26
Stanęli więc lewici z instrumentami
Dawida, a kapłani z trąbami.
27
Wtedy rozkazał Ezechiasz złożyć na ołtarzu
całopalną ofiarę, a skoro rozpoczęło się całopalenie, zaczęto śpiewać pieśń
[ku czci] Pana, przy wtórze trąb i instrumentów króla izraelskiego Dawida.

28
Całe zgromadzenie oddało pokłon, a pieśń rozbrzmiewała i trąby grały.
Wszystko to trwało aż do końca ofiary całopalnej.
29
Gdy zakończono
całopalenia, król i wszyscy, którzy byli przy nim, upadli ze czcią na kolana
i oddali pokłon.
30
Król Ezechiasz i naczelnicy rozkazali lewitom wysławiać
Pana słowami Dawida i “Widzącego” Asafa. Oni zaś wysławiali aż do radosnego
uniesienia, padali na kolana i oddawali pokłon.
31
W końcu przemówił
Ezechiasz: “Teraz na nowo poświęciliście się dla Pana. Przystąpcie i
przynoście ofiary krwawe i dziękczynne do świątyni Pańskiej”. Wnosiło więc
zgromadzenie ofiary krwawe i dziękczynne, a każdy, kto pragnął, składał
również ofiary całopalenia.
32
Liczba zaś całopaleń, które przynieśli do
świątyni, była następująca: cielców siedemdziesiąt, baranów sto, jagniąt
dwieście. Wszystko to na ofiarę całopalną dla Pana.
33
Jako święte dary
złożono: cielców sześćset, a owiec trzy tysiące.
34
Za mało jednakże było
kapłanów i nie zdołali obedrzeć ze skóry wszystkich ofiar całopalnych.
Wsparli ich więc bracia ich lewici, aż do zakończenia pracy, aż się kapłani
oczyścili. Lewici bowiem byli gorliwsi do poświęcenia się niż kapłani.
35

Obfite także całopalenie złożono oprócz tłuszczu ofiar biesiadnych i oprócz
ofiar płynnych. Tak to wznowiona została służba Boża w świątyni Pańskiej.
36

Uradował się wówczas Ezechiasz i cały lud, że Bóg takim duchem natchnął lud,
rzecz ta bowiem została szybko dokonana.

Zostaw wpis