Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 33)

Odstępstwo Manassesa

1
W chwili objęcia rządów Manasses miał dwanaście lat i panował pięćdziesiąt
pięć lat w Jerozolimie.
2
Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich – na
modłę ohydnych grzechów ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami.
3
Z
powrotem odbudował wyżyny, które zniszczył jego ojciec Ezechiasz. Wznosił
ołtarze Baalom i porobił aszery. Oddawał pokłon całemu wojsku niebieskiemu i
służył mu.
4
Budował również ołtarze w świątyni Pańskiej, o której Pan
powiedział: “W Jeruzalem pozostanie Imię moje na zawsze”.
5
Budował ołtarze
całemu wojsku niebieskiemu na obydwóch dziedzińcach świątyni Pańskiej.
6
On
to przeprowadził synów swoich przez ogień w Dolinie Synów Hinnoma, uprawiał
wróżbiarstwo, czary i magię, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła
uczynił w oczach Pana, pobudzając Go do gniewu.
7
I posąg rzeźbiony, który
kazał wykonać, postawił w świątyni Bożej, o której Bóg powiedział do Dawida
i do syna jego Salomona: “W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze
wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje Imię na wieki.
8
I już nie dopuszczę,
by noga Izraelitów ustąpiła z tej ziemi, którą dałem ich przodkom, jeśli
tylko będą przestrzegali tego wszystkiego, co im przykazałem w zakresie
całego Prawa, postanowień i nakazów danych za pośrednictwem Mojżesza”.
9

Manasses wprowadził w błąd Judę i mieszkańców Jerozolimy, tak iż czynili
większe zło aniżeli narody pogańskie, które Pan wytracił przed Izraelitami.

10
Napominał Pan Manassesa i jego lud, ale nie nakłonili ucha.
11
Wtedy Pan
sprowadził przeciw nim dowódców wojsk króla asyryjskiego, którzy pojmali
Manassesa na haki, zakuli w spiżowe dwa łańcuchy i uprowadzili do Babilonu.

Nawrócenie Manassesa

12
W ucisku przebłagał on Pana, Boga swego, i upokorzył się bardzo przed
Bogiem swych przodków.
13
Prosił Go, a On go wysłuchał. Usłyszał jego prośbę
i pozwolił mu wrócić do Jerozolimy, do swego królestwa. W ten sposób
Manasses zrozumiał, że tylko sam Pan jest Bogiem.
14
Wybudował potem mur
zewnętrzny Miasta Dawidowego, na zachód od Gichonu, w dolinie aż do wejścia
Bramy Rybnej i naokoło Ofelu, następnie bardzo go podwyższył. Ustanowił też
dowódców wojskowych we wszystkich miastach warownych Judy.
15
Usunął obcych
bogów i ów posąg ze świątyni Pańskiej oraz wszystkie ołtarze, które
wybudował na górze świątyni Pańskiej i w Jerozolimie. Wyrzucił je poza
miasto.
16
Odbudowawszy ołtarz Pański, złożył na nim ofiary biesiadne oraz
dziękczynne, a mieszkańcom Judy przykazał, aby służyli Panu, Bogu Izraela.

17
Lud jednak nadal składał ofiary na wyżynach, lecz tylko dla Pana, Boga
swego.
18
A pozostałe dzieje Manassesa, jego modlitwa do Boga oraz słowa
“Widzących”, którzy mówili do niego w imię Pana, Boga Izraela, są opisane w
Dziejach Królów Izraela.
19
Jego zaś modlitwa i jej wysłuchanie, wszystkie
jego grzechy i występki, miejsca, na których ustanowił wyżyny, ustawił
aszery i posągi przed jego upokorzeniem się, zostały zapisane w Dziejach
Chozaja.
20
Spoczął wreszcie Manasses ze swymi przodkami i pochowano go w
jego domu. Syn jego Amon został w jego miejsce królem.

Rządy odstępcy Amona

21
W chwili objęcia rządów Amon miał dwadzieścia dwa lata i panował dwa
lata w Jerozolimie.
22
Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich, tak jak
ojciec jego Manasses. Amon składał ofiary wszystkim bożkom, które kazał
sporządzić jego ojciec Manasses, i służył im.
23
Ale się nie upokorzył wobec
Pana, jak się upokorzył jego ojciec Manasses, wręcz przeciwnie, zwiększył
jeszcze winę.
24
Słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu i zabili go w jego
pałacu.
25
Lecz lud kraju wytracił wszystkich, którzy spiskowali przeciw
królowi Amonowi, a w jego miejsce lud kraju ustanowił królem jego syna,
Jozjasza.

Zostaw wpis