Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 8)

Odbudowa wielu miast

1
Po upływie dwudziestu lat, w ciągu których zbudował Salomon świątynię
Pańską i pałac dla siebie,
2
odbudował także te miasta, które Huram dał
Salomonowi, i osiedlił tam Izraelitów.
3
Udał się też Salomon do Chamat
Soby i zdobył je.
4
Odbudował ponadto Tadmor na pustyni i wszystkie miasta
spichlerzy, które zbudował w Chamat.
5
Odbudował także Bet-Choron górne i
Bet-Choron dolne – warowne miasta, umocnione murami, bramami i zaworami,
6

Baalat i wszystkie miasta spichlerzy, które należały do Salomona, i
wszystkie miasta rydwanów oraz miasta konnicy, wszystko to, co podobało się
Salomonowi wybudować w Jerozolimie i na Libanie oraz w każdym kraju będącym
pod jego władzą.

Organizacja spraw królestwa

7
A całą ludność, pozostałą z Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów,
Jebusytów, która nie pochodzi z Izraela,
8
stanowiąc potomstwo pozostałe w
kraju po tych, których Izraelici nie wytępili, Salomon zaciągnął do robót
przymusowych po dziś dzień.
9
Z Izraelitów zaś nikogo nie przeznaczył
Salomon do prac niewolniczych, gdyż oni byli jego wojownikami, wodzami
przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy.
10
Król Salomon miał
dwustu pięćdziesięciu wyższych urzędników, którzy nadzorowali lud.
11

Sprowadził też Salomon córkę faraona z Miasta Dawidowego do pałacu, który
dla niej zbudował. Mówił bowiem: “Nie powinna kobieta przebywać w domu
Dawida, króla izraelskiego, bo jest on miejscem świętym przez to, że weszła
do niego Arka Pańska”.

Organizacja kultu

12
Wówczas kazał Salomon składać Panu w ofierze całopalenia na ołtarzu
Pańskim, który postawił przed sienią,
13
aby zgodnie z porządkiem każdego
dnia według nakazu Mojżesza składać ofiary w szabaty, dni nowiu księżyca i w
trzy uroczystości roku: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto
Namiotów.
14
Ustanowił też, według rozkładu ustalonego przez swego ojca
Dawida, zmiany kapłanów w ich służbie i lewitów w ich obowiązkach, aby
śpiewali hymny pochwalne i służyli kapłanom według porządku każdego dnia.
Również [ustanowił] odźwiernych według ich zmian dla każdej bramy, bo takie
było zarządzenie męża Bożego, Dawida.
15
Nie zostały zaniedbane pod żadnym
względem nakazy króla odnoszące się do kapłanów i lewitów oraz do skarbów.

16
W ten sposób zostały dokończone wszystkie dzieła Salomona od dnia
założenia fundamentów świątyni Pańskiej aż do całkowitego jej ukończenia.
17

Wówczas to udał się Salomon do Esjon-Geber i do Elat nad brzeg morza w kraju
Edomu.
18
Wysłał mu wtedy Huram za pośrednictwem swoich sług okręty i załogę
znającą morze tak, iż razem ze sługami Salomona dotarli do Ofiru, wzięli
stamtąd czterysta pięćdziesiąt talentów złota i przywieźli królowi
Salomonowi.

Zostaw wpis