Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Kronik (2 Krn 9)

Odwiedziny królowej Saby

1
Również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos o Salomonie, przybyła, aby
przez roztrząsanie trudnych zagadnień osobiście przekonać się w Jerozolimie
o [mądrości] Salomona. [Przybyła] ze świetnym orszakiem i wielbłądami
dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni.
Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co
postanowiła.
2
Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień dotyczących wszystkich
zagadnień, przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia nieznanego
Salomonowi, którego by jej nie wyjaśnił.
3
Gdy królowa Saby ujrzała całą
mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował,
4
jak również zaopatrzenie jego
stołu w potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących
mu, jego szaty, jego podczaszych i ich ubiory, i jego całopalenia, które
składał w świątyni Pańskiej – wówczas wpadła w zachwyt.
5
Dlatego przemówiła
do króla: “Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o twoich
dziełach i o twej mądrości.
6
Jednak nie dowierzałam ich słowom, dopóki sama
nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie
opowiedziano o ogromie twej mądrości. Przewyższyłeś pogłoski, które
usłyszałam.
7
Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni wciąż stoją
przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość.
8
Niech będzie
błogosławiony Pan, Bóg twój, który ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na
swoim tronie jako króla, [oddanego] dla Pana, Boga swego. Z miłości, jaką
twój Bóg żywi względem Izraela, [chcąc] zapewnić mu trwanie na wieki
ustanowił cię nad nim królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości”.
9

Następnie dała królowi sto dwadzieścia talentów złota i bardzo dużo wonności
oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie było więcej wonności od tych, które
królowa Saby dała królowi Salomonowi.
10
Także słudzy Hurama i słudzy
Salomona, którzy przywozili złoto z Ofiru, sprowadzali drewno sandałowe i
drogocenne kamienie.
11
Z tego drewna sandałowego król zrobił podłogi do
świątyni Pańskiej i do pałacu królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków.
Takich, jak te, nie widziano przedtem w ziemi judzkiej.
12
Król Salomon zaś
podarował królowej Saby wszystko to, w czym okazała swe upodobanie i czego
pragnęła, więcej niż to, co sama przywiozła królowi. Niebawem wyruszyła w
drogę powrotną do swego kraju wraz ze swą świtą.

13
Waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła sześćset
sześćdziesiąt sześć talentów złota,
14
oprócz opłat handlarzy i kupców
wędrownych, którzy je wnosili. Wszyscy królowie arabscy i namiestnicy
krajowi wnosili złoto i srebro Salomonowi.
15
Sporządził zatem król Salomon
dwieście tarcz z kutego złota, a na każdą tarczę wychodziło sześćset
[syklów] kutego złota.
16
Ponadto trzysta puklerzy z kutego złota, na każdy
puklerz wychodziło trzysta [syklów] złota. Umieścił je król w “Domu Lasu
Libanu”.
17
Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który
wyłożył szczerym złotem.
18
Tron miał sześć stopni i podnóżek ze złota oraz
poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały dwa lwy.
19
Na
sześciu stopniach stało tam po obu stronach dwanaście lwów. Czegoś takiego
nie uczyniono w żadnym królestwie.
20
Wszystkie też naczynia, z których pił
król Salomon, były złote, również szczerozłote były wszelkie naczynia “Domu
Lasu Libanu”. Nie było srebra: nie ceniono go w czasach Salomona.
21
Król
bowiem posiadał okręty, które ze sługami Hurama pływały do Tarszisz. Co trzy
lata przybywały okręty z Tarszisz, przywożąc złoto i srebro, kość słoniową
oraz małpy i pawie.
22
Dzięki temu król Salomon bogactwem i mądrością
przewyższał wszystkich królów ziemi.
23
Wszyscy więc królowie ziemi udawali
się do Salomona, by posłuchać jego mądrości, jaką Bóg obdarzył jego serce.

24
Każdy zaś z nich składał corocznie swój dar: naczynia srebrne i naczynia
złote, szaty czy też zbroje lub wonności, konie albo muły.
25
Miał więc
Salomon cztery tysiące przegród dla koni i rydwanów oraz dwanaście tysięcy
jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie.
26

Panował on wówczas nad wszystkimi królami od Rzeki aż do ziemi filistyńskiej
i aż do granicy Egiptu.
27
Srebra zaś król złożył w Jerozolimie tyle, ile
kamieni, a cedrów – ile sykomor na Szefeli.
28
Przywożono też dla Salomona
konie z Musri i ze wszystkich krajów.

Koniec dziejów Salomona

29
A czyż pozostałe dzieje Salomona, od pierwszych do ostatnich, nie są
opisane w Kronice Proroka Natana i w Proroctwie Achiasza z Szilo, i w
Widzeniu “Widzącego” Jeddo w sprawie Jeroboama, syna Nebata?
30
Królował
zatem Salomon w Jerozolimie nad całym Izraelem w ciągu czterdziestu lat.
31

Spoczął Salomon przy swoich przodkach i pochowano go w Mieście Dawida, jego
ojca. A jego syn Roboam został w jego miejsce królem.

Zostaw wpis