Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Machabejska (2 Mch 2)

1
W dokumentach można znaleźć [wzmiankę], że prorok Jeremiasz rozkazał, aby
ci, którzy byli uprowadzeni do niewoli, wzięli ze sobą ogień. Tak było
powiedziane
2
i tak prorok przykazał tym, których uprowadzono do niewoli.
Dał im Prawo, aby nie zapomnieli przykazań Pana i aby nie zamąciły się ich
myśli, kiedy będą widzieli wizerunki [bóstw] złote i srebrne, a wokoło nich
ozdoby.
3
Tymi i podobnymi słowami upomniał ich, aby nie dali usunąć Prawa
ze swego serca.
4
Było w tym piśmie [napisane], jak z Bożego polecenia
prorok kazał nieść za sobą namiot i arkę, gdy wyszedł. Kiedy zaś wszedł na
górę, na którą Mojżesz wstąpił i [z której] przyglądał się dziedzictwu
Bożemu,
5
przyszedłszy tam znalazł Jeremiasz pomieszczenie w postaci
pieczary. Umieścił tam namiot, arkę i ołtarz kadzenia, a wejście zarzucił
kamieniami.
6
Kilku z tych, którzy mu towarzyszyli, wróciło, aby zaznaczyć
drogę, ale już nie mogli jej odnaleźć.
7
Kiedy zaś Jeremiasz dowiedział się
o tym, czyniąc im wymówki powiedział: “Miejsce to pozostanie nieznane, aż
Bóg na powrót zgromadzi swój lud i okaże mu miłosierdzie.
8
Wtedy to Pan
ponownie pokaże to [wszystko] i będzie można widzieć chwałę Pańską i obłok,
podobnie jak za Mojżesza można ją było widzieć i jak wtedy, gdy Salomon
modlił się, aby miejsce zostało w uroczysty sposób poświęcone”.
9

Wyjaśniono również, jak on pełen mądrości złożył ofiarę przy poświęceniu i
zakończeniu budowy świątyni.
10
Podobnie jak Mojżesz modlił się do Pana, a
spadł ogień z nieba i pochłonął to, co złożono w ofierze, tak również
Salomon modlił się, a ogień, który spadł, strawił całopalne żertwy.
11

Mojżesz powiedział: “Zostało spalone, aby nikt nie jadł tego, co jest
ofiarowane za grzech”.
12
Podobnie również Salomon przez osiem dni
świętował.

13
W pismach i pamiętnikach Nehemiasza jest opowiedziane nie tylko to,
ale również o tym, jak zakładając bibliotekę zebrał on księgi o królach i
księgi proroków, księgi Dawida i listy królów o ofiarach.
14
Tak samo
również Juda zebrał nam wszystkie księgi, które były rozrzucone wskutek
prowadzonej wojny, i mamy je u siebie.
15
Jeżeli więc potrzebujecie ich,
przyślijcie tych, którzy by wam je zanieśli.

16
Piszemy do was mając obchodzić Święto Oczyszczenia [Świątyni]. Dobrze
więc uczynicie, świętując w te dni.
17
Bóg zaś jest tym, który wyratował
cały swój naród i który dał wszystkim dziedzictwo, królestwo, kapłaństwo i
uświęcenie,
18
zgodnie z tym, co obiecał w Prawie, w tym Bogu nadzieję
pokładamy, że niedługo nad nami się zmiłuje i że zgromadzi nas na święte
miejsce z całej ziemi, która jest pod niebem. Uwolnił nas bowiem z wielkich
nieszczęść i oczyścił miejsce [święte]“.

WSTĘP AUTORA

19
Opowiadanie o Judzie Machabeuszu i o jego braciach, o oczyszczeniu
wielkiej świątyni i o poświęceniu ołtarza,
20
ponadto o walkach przeciwko
Antiochowi Epifanesowi i przeciw jego synowi Eupatorowi,
21
o objawieniach
pochodzących z nieba, jakie mieli ci, którzy w obronie żydowskiego obyczaju
dokonywali czynów tak bohaterskich, że chociaż byli nieliczni, to jednak
opanowali cały kraj i zmusili do ucieczki barbarzyńskie wojska,
22
odzyskali
ponownie słynną na cały świat świątynię, uwolnili miasto, prawom, które
zanikały, nadali moc obowiązującą – gdyż Pan w całej swej dobroci był dla
nich łaskawy -
23
wszystko to, co Jazon Cyrenejczyk opisał w pięciu
księgach, usiłowaliśmy streścić w jednym dziele.
24
Mając bowiem na uwadze
wielką ilość cyfr i trudność, jaką bogactwo materiału sprawiało tym, którzy
chcieliby się zagłębić w historyczne opowiadania,
25
usiłowaliśmy dać tym,
którzy chcą czytać, przyjemne opowiadanie; tym, którzy w pamięci zachować
[chcą wypadki], ułatwienie, a wszystkim czytelnikom – pomoc.
26
Dla nas zaś
samych, którzy podjęliśmy się trudu skracania, było to niełatwe [zadanie]:
dzieło wymagające znoju i niedosypiania.
27
Podobnie niełatwo jest temu, kto
przygotowuje ucztę i pragnie zaspokoić upodobania innych. My również chętnie
podjęliśmy się trudu dlatego, aby zasłużyć na wdzięczność u wielu.
28

Staranie o szczegóły pozostawiamy autorowi, sami zaś usiłujemy ułożyć
streszczenie opowiadania.
29
Podobnie bowiem jak w nowym domu budowniczy
musi się zajmować całą budową, a ten, kto się podejmuje ozdobienia i
pomalowania, zajmuje się tylko tym, co dotyczy wystroju, tak samo, jak się
to wydaje, jest z nami.
30
Zagłębić się i swobodnie obracać się w
opowiadaniach oraz dokładnie rozpoznać się w szczegółach, to zadanie tego,
który układa historię.
31
Ułożyć zaś w krótkości opowiadanie, a strzec się
szczegółowego przedstawienia wydarzeń, jest zadaniem tego, kto przygotowuje
streszczenie.
32
Teraz więc po tak długim zatrzymywaniu się nad wstępem
rozpoczynamy opowiadanie. Niemądrze byłoby bowiem zbytnio się rozwodzić
przed rozpoczęciem historii, a samą historię przedstawić krótko.

Zostaw wpis