Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 Księga Samuela (2 Sm 8)

Zwycięstwo nad sąsiednimi narodami

1
Po tych wydarzeniach Dawid pobił Filistynów i zmusił ich do uległości.
Odebrał też z rąk Filistynów Gat.
2
Potem pobił Moabitów i zmierzył ich
sznurem, rozkazawszy im położyć się na ziemi. Wymierzył dwa sznury tych, co
mieli być zabici, a długość jednego sznura dla tych, którzy mieli pozostać
przy życiu. Tak Moabici stali się niewolnikami Dawida płacącymi daninę.
3

Dawid pobił też Hadazera, syna Rechoba, króla Soby, kiedy ten wyprawił się,
aby przywrócić swą władzę nad Rzeką.
4
Wziął mu też Dawid tysiąc siedemset
konnicy i dwadzieścia tysięcy piechoty. Poprzecinał ścięgna skokowe
wszystkich koni zaprzęgowych, zostawiając z nich tylko sto zaprzęgów.
5

Kiedy Aramejczycy z Damaszku przybyli na odsiecz królowi Soby, Hadadezerowi,
Dawid pobił dwadzieścia dwa tysiące ludzi spośród Aramejczyków.
6
Potem
umieścił Dawid załogi w Aramie damasceńskim, Aramejczycy zaś stali się
niewolnikami Dawida, płacącymi daninę. Tak Pan udzielał Dawidowi pomocy we
wszystkim, co ten zamierzył.

7
Dawid zabrał też złote uzbrojenie, jakie mieli słudzy Hadadezera, i
przeniósł je do Jerozolimy.
8
A z miast Hadadezera, Tebach i Berotaj, zabrał
król Dawid również wielką ilość brązu.

9
Gdy usłyszał Tou, król Chamat, że Dawid rozbił całe wojsko Hadadezera,

10
posłał syna swego Hadorama do króla Dawida, aby go pozdrowić i
powinszować mu, że walcząc z Hadadezerem, pokonał go, bo Hadadezer był w
wojnie z Tou. Hadoram przywiózł też przedmioty ze srebra, ze złota i brązu.

11
Król Dawid poświęcił je również Panu wraz ze srebrem i złotem, które
pobrał ze wszystkich podbitych narodów:
12
z Edomu, Moabu, od Ammonitów,
Filistynów, Amalekitów, wraz z łupami pochodzącymi od Hadadezera, syna
Rechoba, króla Soby.

13
Imię Dawida stało się sławne. Powracając zaś pobił osiemnaście
tysięcy Edomitów w Dolinie Soli.
14
I w Edomie pozostawił załogi. Wszyscy
więc Edomici stali się niewolnikami Dawida: Pan udzielał Dawidowi pomocy we
wszystkim, co ten zamierzył.

15
Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość nad
całym swoim ludem.

16
Joab, syn Serui, był dowódcą wojska, Joszafat zaś, syn Achiluda, był
pełnomocnikiem,
17
Sadok, syn Achituba, i Abiatar, syn Achimeleka, byli
kapłanami, Serejasz zaś był pisarzem.
18
Benajasz, syn Jojady, sprawował
dowództwo nad Keretytami i Peletytami, a synowie Dawida byli kapłanami.

Zostaw wpis