Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Koryntian (2 Kor 3)

1
Czyż ponownie zaczniemy samych siebie zalecać? Albo czy potrzebujemy,
jak niektórzy, listów polecających do was lub od was?
2
Wy jesteście naszym
listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy
ludzie.
3
Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki
naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga
żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc.
4
A
dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy.
5
Nie żebyśmy uważali, że
jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz [wiemy, że] ta możność
nasza jest z Boga.
6
On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego
Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch
zaś ożywia.
7
Lecz jeśli posługiwanie śmierci, utrwalone literami w
kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli
spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała
przeminąć,
8
to o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie Ducha!
9

Jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie
obfitować w chwałę posługiwanie sprawiedliwości!
10
Wobec przeogromnej
chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową.

11
Jeżeli zaś to, co przemijające, było w chwale, daleko więcej cieszy się
chwałą to, co trwa.
12
Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą
postępujemy,
13
a nie tak, jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz, ażeby
synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co było przemijające.
14
Ale
stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare
Przymierze, pozostaje [nad nimi] ta sama zasłona, bo odsłania się ona w
Chrystusie.
15
I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona
spoczywa na ich sercach.
16
A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada.

17
Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność.
18
My
wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w
zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc,
upodabniamy się do Jego obrazu.

Zostaw wpis