Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Koryntian (2 Kor 4)

W służbie całej prawdy

1
Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy
na duchu.
2
Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy
się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem
prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego
człowieka.
3
A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych,
którzy idą na zatracenie,
4
dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg
tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który
jest obrazem Boga.
5
Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa
Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa.
6
Albowiem Bóg,
Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w
naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu
Chrystusa.

Udręki i nadzieje apostolskiego życia

7
Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była
owa przeogromna moc, a nie z nas.
8
Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie
poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy;
9

znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na
ziemię, lecz nie giniemy.
10
Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie
Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele.
11
Ciągle bowiem
jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w
naszym śmiertelnym ciele.
12
Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was
- życie.
13
Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano:
Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy,
14

przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także
nam i stawi nas przed sobą razem z wami.
15
Wszystko to bowiem dla was,
ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie
wielu.
16
Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje
nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z
dnia na dzień.
17
Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują
bezmiar chwały przyszłego wieku
18
dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to,
co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija,
to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.

Zostaw wpis