Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Koryntian (2 Kor 5)

W obliczu rzeczy ostatecznych

1
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego
zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony,
lecz wiecznie trwały w niebie.
2
Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc
przyodziać się w nasz niebieski przybytek,
3
o ile tylko odziani, a nie
nadzy będziemy.
4
Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym
przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe
odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie.
5
A Bóg,
który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek.
6
Tak więc,
mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy
pielgrzymami, z daleka od Pana.
7
Albowiem według wiary, a nie dzięki
widzeniu postępujemy.
8
Mamy jednak nadzieję… i chcielibyśmy raczej
opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.
9
Dlatego też staramy się Jemu
podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy.
10
Wszyscy
bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę
za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

Apostolskie działanie

11
Tak więc przejęci bojaźnią Pana przekonujemy ludzi, wobec Boga zaś
wszystko w nas odkryte. Mam zresztą nadzieję, że i dla waszych sumień nie ma
w nas nic zakrytego.
12
Mówimy to, nie żeby znów wam siebie zalecać, lecz
by dać wam sposobność do chlubienia się nami, iżbyście w ten sposób mogli
odpowiedzieć tym, którzy chlubią się swą powierzchownością, a nie wnętrzem
własnego serca.
13
Jeśli bowiem odchodzimy od zmysłów – to ze względu na
Boga, jeżeli przytomni jesteśmy – to ze względu na was.
14
Albowiem miłość
Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za
wszystkich, to wszyscy pomarli.
15
A właśnie za wszystkich umarł
<Chrystus> po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego,
który za nich umarł i zmartwychwstał.
16
Tak więc i my odtąd już nikogo nie
znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już
więcej nie znamy Go w ten sposób.
17
Jeżeli więc ktoś pozostaje w
Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto
<wszystko>
stało się nowe.
18
Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z
sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania.
19
Albowiem w Chrystusie
Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś
przekazując słowo jednania.
20
Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy
posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię
Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!
21
On to dla nas grzechem
uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim
sprawiedliwością Bożą.

Zostaw wpis