Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Koryntian (2 Kor 7)

1
Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów
ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.
2
Otwórzcie
się dla nas! Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogo nie uwiedli, nikogo nie
oszukali.
3
Nie mówię tego, żeby was potępiać. Powiedziałem już, że
pozostajecie w sercach naszych na wspólną śmierć i wspólne z nami życie.
4
Z
wielką ufnością odnoszę się do was, chlubię się wami bardzo. Pełen jestem
pociechy, opływam w radość w każdym ucisku.
5
Kiedyśmy przybyli do
Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnej ulgi, lecz zewsząd byliśmy
dręczeni: zewnątrz walki, wewnątrz obawy.
6
Lecz Pocieszyciel pokornych,
Bóg, podniósł i nas na duchu przybyciem Tytusa.
7
Nie tylko zresztą jego
przybyciem, ale i pociechą, jakiej doznał wśród was, gdy nam opowiadał o
waszej tęsknocie, o waszych łzach, o waszym zabieganiu o mnie, tak że
radowałem się jeszcze bardziej.
8
A chociaż może i zasmuciłem was moim
listem, to nie żałuję tego; nawet zresztą gdybym i żałował, widząc, że list
ów napełnił was na pewien czas smutkiem,
9
to teraz raduję się – nie
dlatego, żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku nawróceniu.
Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez nas żadnej
szkody.
10
Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu,
którego się [potem] nie żałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć.
11
To
bowiem, że zasmuciliście się po Bożemu – jakąż wzbudziło w was gorliwość,
obronę, oburzenie, bojaźń, tęsknotę, zapał i potrzebę wymierzenia kary! We
wszystkim okazaliście się bez nagany.
12
Dlatego też choć napisałem wam, to
nie z powodu tego, który dopuścił się niesprawiedliwości, ani nie przez
wzgląd na pokrzywdzonego, lecz by okazać nasze wobec Boga zatroskanie o was.

13
Tak więc doznaliśmy pociechy. A radość nasza spotęgowała się jeszcze
bardziej tą radością, jakiej doznał Tytus, przez was wszystkich podniesiony
na duchu
14
Przeto jeśli się wami chlubiłem przed nim, nie doznałem
zawstydzenia. Podobnie jak wszystko mówiliśmy wam zgodnie z prawdą, tak też
prawdziwą jest nasza chluba wobec Tytusa.
15
Serce zaś jego jeszcze bardziej
lgnie ku wam, gdy wspomina wasze posłuszeństwo i to, jak przyjęliście go z
bojaźnią i drżeniem.
16
Cieszę się, że we wszystkim mogę wam ufać.

Zostaw wpis