Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Tymoteusza (2 Tm 1)

Adres

1
Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, [posłany] dla [głoszenia]
życia obiecanego w Chrystusie Jezusie,
2
do Tymoteusza, swego umiłowanego
dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego
Pana!

Apostoł dziękuje Bogu za żywą wiarę Tymoteusza

3
Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem,
gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we
dnie pragnę cię zobaczyć -
4
pomny na twoje łzy – by napełniła mnie radość,

5
na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała
pierwej w twojej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że
[mieszka] i w tobie.

O męstwie w głoszeniu Ewangelii

6
Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo
charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.
7
Albowiem
nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.
8

Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz
weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy
Boga!
9
On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych
czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana
została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.
10
Ukazana zaś
została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa
Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił
światło przez Ewangelię,
11
której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja
zostałem ustanowiony.
12
Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne
cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem,
i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.

Strzec powierzonego skarbu!

13
Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i
miłości w Chrystusie Jezusie!
14
Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha
Świętego, który w nas mieszka.

15
Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy ci, którzy są w Azji,
do których należą Figelos i Hermogenes.

16
Niechże Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często
mnie krzepił i łańcucha mego się nie zawstydził,
17
lecz skoro się znalazł w
Rzymie, gorliwie mnie poszukał i odnalazł.
18
Niechaj mu da Pan w owym dniu
znaleźć miłosierdzie u Pana! A jak wiele mi wyświadczył w Efezie, ty wiesz
lepiej.

Zostaw wpis