Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List do Tymoteusza (2 Tm 4)

Zwalczać wszelkie zło!

1
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i
umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo:
2
głoś naukę,
nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś
na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
3
Przyjdzie bowiem chwila,
kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ
ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli.
4
Będą się odwracali
od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.
5
Ty zaś czuwaj
we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe
posługiwanie!

Apostoł przewiduje bliską śmierć i nagrodę

6
Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki
nadeszła.
7
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary
ustrzegłem.
8
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi
w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i
wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

Ostatnie zlecenia i wiadomości

9
Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko.
10
Demas bowiem mię opuścił
umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do
Dalmacji.
11
Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest
mi bowiem przydatny do posługiwania.
12
Tychika zaś posłałem do Efezu.
13

Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a
także księgi, zwłaszcza pergaminy.
14
Aleksander, brązownik, wyrządził mi
wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków.
15
I ty się go strzeż,
albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom.
16
W pierwszej mojej obronie
nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie
policzone!
17
Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się
przeze mnie dopełniło głoszenie [Ewangelii] i żeby wszystkie narody [je]
posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.
18
Wyrwie mię Pan od
wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa
niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.

Końcowe pozdrowienia

19
Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora!
20
Erast pozostał w
Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego.
21
Pospiesz się, by
przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i
wszyscy bracia.
22
Pan Jezus z duchem twoim!

Łaska z wami! Amen.

Zostaw wpis