Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List św. Jana (2 J 1)

Wstępne pozdrowienia

1
[Ja] prezbiter –
do Wybranej Pani i do jej dzieci,
które miłuję w prawdzie,
i nie tylko ja sam,
ale także wszyscy, którzy znają prawdę,

2
[a miłuję] ze względu na prawdę,
jaka w nas trwa
i pozostanie z nami na wieki.

3
Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa
Chrystusa, Syna Ojca,
[niech] będą z nami w prawdzie i miłości!

4
Ucieszyłem się bardzo,
że znalazłem wśród twych dzieci takie,
które postępują według prawdy,
zgodnie z przykazaniem,
jakie otrzymaliśmy od Ojca.

Zalecenie miłości bratniej

5
A teraz proszę cię, Pani,
abyśmy się wzajemnie miłowali.
A pisząc to – nie głoszę nowego przykazania,
lecz to, które mieliśmy od początku.

6
Miłość zaś polega na tym,
abyśmy postępowali według Jego przykazań.
Jest to przykazanie,
o jakim słyszeliście od początku,
że według niego macie postępować.

Ostrzeżenie przed nauczycielami fałszu

7
Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają,

że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim.
Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.

8
Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą,

lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę.

9
Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód,
a nie trwa w nauce [Chrystusa],
ten nie ma Boga.
Kto trwa w nauce [Chrystusa],
ten ma i Ojca, i Syna.

10
Jeśli ktoś przychodzi do was
i tej nauki nie przynosi,
nie przyjmujcie go do domu
i nie pozdrawiajcie go,

11
albowiem kto go pozdrawia,
staje się współuczestnikiem jego złych czynów.

Zakończenie listu i pozdrowienia

12
Wiele mógłbym wam napisać,
ale nie chciałem użyć karty i atramentu.
Lecz mam nadzieję, że do was przybędę i osobiście z wami porozmawiam,

aby radość nasza była pełna.

13
Dzieci twej Wybranej Siostry
ślą ci pozdrowienia.

Zostaw wpis