Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

2 List św. Piotra (2 P 3)

Paruzja – dzień Pański

1
Umiłowani, piszę do was już ten drugi list; w nich pobudzam wasz zdrowy
rozsądek i pamięć,
2
abyście przypomnieli sobie słowa, które były dawno już
przepowiedziane przez świętych proroków, oraz przykazanie Pana i Zbawiciela,
podane przez waszych apostołów.
3
To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w
ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według
własnych żądz
4
i będą mówili: “Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd
bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata”.
5
Nie
wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która
z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże,
6
i przez nią ówczesny świat
zaginął wodą zatopiony.
7
A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i
ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi.
8

Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u
Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.
9
Nie zwleka Pan z
wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On
jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale
wszystkich doprowadzić do nawrócenia.
10
Jak złodziej zaś przyjdzie dzień
Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a
ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione.

Wnioski

11
Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście
być wy w świętym postępowaniu i pobożności,
12
gdy oczekujecie i staracie
się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone
pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią.
13
Oczekujemy jednak,
według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała
sprawiedliwość.
14
Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby
[On] was zastał bez plamy i skazy – w pokoju,
15
a cierpliwość Pana naszego
uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według
danej mu mądrości napisał do was,
16
jak również we wszystkich listach, w
których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które
ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne
Pisma, na własną swoją zgubę.

Zakończenie

17
Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście
dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej
stałości nie doprowadzili do upadku.
18
Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu
Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak
i do dnia wieczności! Amen.

Zostaw wpis