Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Apokalipsa św. Jana (Ap 5)

1
I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie
księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie
zapieczętowaną na siedem pieczęci.

2
I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym:
“Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?”

3
A nie mógł nikt –
na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią –
otworzyć księgi ani na nią patrzeć.

4
A ja bardzo płakałem,
że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.

5
I mówi do mnie jeden ze Starców:
“Przestań płakać:
Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
Odrośl Dawida,
tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci”.

6
I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt
a kręgiem Starców
stojącego Baranka jakby zabitego,
a miał siedem rogów i siedmioro oczu,
którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię.

7
On poszedł,
i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę.

8
A kiedy wziął księgę,
czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem,

każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł,
którymi są modlitwy świętych.

9
I taką nową pieśń śpiewają:
“Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć,
bo zostałeś zabity
i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i
narodu,

10
i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami,
a będą królować na ziemi”.

11
I ujrzałem,
i usłyszałem głos wielu aniołów
dokoła tronu i Zwierząt, i Starców,
a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy,

12
mówiących głosem donośnym:
“Baranek zabity jest godzien
wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i
błogosławieństwo”.

13
A wszelkie stworzenie, które jest w niebie
i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu,
i wszystko, co w nich przebywa,
usłyszałem, jak mówiło:
“Zasiadającemu na tronie
i Barankowi
błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!”

14
A czworo Zwierząt mówiło: “Amen”.
Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Zostaw wpis