Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 1)

PROLOG

Dzień Wniebowstąpienia

1
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego
nauczał od początku
2
aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego
poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba.
3

Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez
czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
4
A podczas wspólnego posiłku
kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

“Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] -
5
Jan chrzcił wodą, ale wy
wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.
6
Zapytywali Go zebrani:
“Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”
7
Odpowiedział im:
“Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,

8
ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce
ziemi”.

9
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im
sprzed oczu.
10
Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do
nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.
11
I rzekli:
“Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus,
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego
do nieba”.

DZIEJE KOŚCIOŁA W JEROZOLIMIE

Pierwotny jego stan

12
Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko
Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej.
13
Przybywszy tam weszli do sali
na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz,
Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat]
Jakuba.
14
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z
niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.

Uzupełnienie grona Dwunastu

15
Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu
dwudziestu osób, tak przemówił:
16
“Bracia, musiało wypełnić się słowo
Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to
wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa,
17
bo on zaliczał się do nas i
miał udział w naszym posługiwaniu.
18
Za pieniądze, niegodziwie zdobyte,
nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego
wnętrzności.
19
Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy,
tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi.
20

Napisano bowiem w Księdze Psalmów:
Niech opustoszeje dom jego
i niech nikt w nim nie mieszka!
A urząd jego niech inny obejmie!

21
Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały
czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami,
22
począwszy od chrztu Janowego aż
do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami
świadkiem Jego zmartwychwstania”.

23
Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i
Macieja.
24
I tak się pomodlili: “Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z
tych dwóch jednego, którego wybrałeś,
25
by zajął miejsce w tym posługiwaniu
i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją
drogą”.
26
I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do
jedenastu apostołów.

Zostaw wpis