Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 14)

Działalność w Ikonium

1
W Ikonium weszli tak samo do synagogi żydowskiej i przemawiali, tak że
wielka liczba Żydów i pogan uwierzyła.
2
Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli,
podburzali i źle usposobili pogan wobec braci.
3
Pozostali tam dość długi
czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski
cudami i znakami, dokonywanymi przez ich ręce.
4
I podzielili się mieszkańcy
miasta: jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami.
5
Gdy jednak dowiedzieli
się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i
ukamienować,
6
uciekli do miast Likaonii: do Listry i Derbe oraz w ich
okolice,
7
i tam głosili Ewangelię.

Uzdrowienie kaleki w Listrze. Derbe. Droga powrotna

8
W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od
urodzenia, który nigdy nie chodził.
9
Słuchał on przemówienia Pawła; ten
spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia,
10

zawołał głośno: “Stań prosto na nogach!” A on zerwał się i zaczął chodzić.

11
Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku:
“Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas!”
12
Barnabę nazywali
Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał.
13
A kapłan Zeusa,
który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł
wieńce, i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę.
14
Na wieść o tym
apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarli szaty i rzucili się w tłum,
krzycząc:
15
“Ludzie, dlaczego to robicie! My także jesteśmy ludźmi,
podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się
od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i
wszystko, co w nich się znajduje.
16
Pozwolił On w dawnych czasach, że każdy
naród chodził własnymi drogami,
17
ale nie przestawał dawać o sobie
świadectwa czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata,
karmił was i radością napełniał wasze serca”.
18
Tymi słowami ledwie
powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary.
19
Tymczasem nadeszli Żydzi z
Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za
miasto, sądząc, że nie żyje.
20
Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł
się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe.

21
W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym
wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii,
22
Umacniając dusze uczniów,
zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do
królestwa Bożego.
23
Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów
ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
24
Potem
przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii.
25
Nauczali w Perge, zeszli
do Attalii,
26
a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali
przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
27
Kiedy przybyli i zebrali
[miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak
otworzył poganom podwoje wiary.
28
I dość długi czas spędzili wśród uczniów.

Zostaw wpis