Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Dzieje Apostolskie (Dz 15)

TAK ZWANY SOBÓR JEROZOLIMSKI

Spory o zachowanie Prawa

1
Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: “Jeżeli się nie poddacie
obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”.

2
Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i
Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda
się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych.
3
Wysłani
przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom
opowiadaniem o nawróceniu pogan.

4
Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół,
Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich
dokonał.
5
Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli:
“Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego”.
6

Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.

7
Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: “Wiecie, bracia, że
Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli
słowa Ewangelii i uwierzyli.
8
Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich
korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam.
9
Nie zrobił żadnej
różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca.
10
Dlaczego
więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego
ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać.
11
Wierzymy
przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni”.

12
Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym,
jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan.

Mowa św. Jakuba

13
A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: “Posłuchajcie mnie,
bracia!
14
Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród
pogan.
15
Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano:

16
Potem powrócę
i odbuduję przybytek Dawida,
który znajduje się w upadku.
Odbuduję jego ruiny i wzniosę go,

17
aby pozostali ludzie szukali Pana
i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje –
mówi Pan, który to sprawia.

18
To są [Jego] odwieczne wyroki.

19
Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających
się do Boga,
20
lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych
bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi.
21
Z dawien dawna
bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i
wykładają go w synagogach”.

Dekret Apostołów

22
Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać
ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do
Antiochii razem z Barnabą i Pawłem.
23
Posłali przez nich pismo tej treści:
“Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego
pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji.
24
Ponieważ dowiedzieliśmy
się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was
naukami, siejąc zamęt w waszych duszach,
25
postanowiliśmy jednomyślnie
wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem,
26
którzy
dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie.
27
Wysyłamy
więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo.
28
Postanowiliśmy
bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego,
co konieczne.
29
Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od
tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się
od tego. Bywajcie zdrowi!”

30
Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list.

31
Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści.
32
Juda i
Sylas, którzy byli również prorokami, w częstych przemówieniach zachęcali i
umacniali braci.
33
Po upływie pewnego czasu wyprawili ich bracia z
pozdrowieniami pokoju od braci do tych, którzy ich wysłali. <
34
>
35
A
Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczali i razem z wielu innymi
głosili słowo Pańskie.

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
DRUGA WYPRAWA MISYJNA

Spór o Marka

36
Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: “Wróćmy już i zobaczmy,
jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo
Pańskie”.
37
Barnaba chciał również zabrać Jana, zwanego Markiem;
38
ale
Paweł prosił, aby nie zabierał z sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii
i nie brał udziału w ich pracy.
39
Doszło do ostrego starcia, tak że się
rozdzielili: Barnaba zabrał Marka i popłynął na Cypr,
40
a Paweł dobrał
sobie za towarzysza Sylasa i wyszedł polecony przez braci łasce Pana.
41

Przechodził przez Syrię i Cylicję umacniając miejscowe Kościoły.

Zostaw wpis